Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật Nhà nước

09/04/2019 04:28:51 Xem cỡ chữ Google
Để triển khai, thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 78/KT-UBND ngày 26/3/2019 về triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Trạm Tấu tuyên truyền chính sách, pháp luật cho người dân xã Bản Công.

Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp và phân công nhiệm vụ giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tổ chức các hoạt động, triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp nâng cao trách nhiệm, chủ động thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật. Có lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngàv 01/7/2020, Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hội nghị tập huấn, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và cán bộ, chiến sĩ Công an trong tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyên, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến luật và văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử của tỉnh phối hợp tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; có các tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, tổ chức.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi của sở, ban, ngành, địa phương mình, nhất là đối với những người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước.

Trong Quý I, II năm 2020 hoàn thành tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật.

Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân tỉnh chủ trì xây dựng danh mục bí nhà nước của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Thực hiện quy định về xây dựng danh mục bí nhà nước, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục bí mật nhà nước trong năm 2019 và Quý I năm 2020.

Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật: Rà soát, phân loại bí mật nhà nước theo thời gian và độ mật đã được xác định trước ngày 01/01/2019 để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Luật.

Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm Luật có hiệu lực (trước ngày 01/7/2020) thì tiến hành gia hạn thời hạn bảo vệ theo quy định tại Điều 20 của Luật. Nếu không gia hạn thì giải mật, việc giải mật bí mật nhà nước trước ngày 01/7/2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2021.

Trường hợp bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 01/01/2019 không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Luật này thì phải tiến hành giải mật theo quy định của Luật. Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến 30/6/2021.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h