Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Phong trào

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 gồm 9 tiêu chí

02/08/2022

Tại Quyết định số 1218/QĐ - UBND ban hành ngày 25/7/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong xây dựng Nông thôn mới

16/06/2020

Trưởng ban công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người chủ tọa điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp của thôn để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h