Xây dựng Đảng, chính quyền >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Văn Chấn: Tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024

03/05/2020 10:49:30 Xem cỡ chữ Google
Ngày 18/01/2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Chấn đã chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ 31/31 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và hệ thống chính trị về đường lối chiến lược của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện Văn Chấn tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

Theo đánh giá của lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn đã được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện tích cực, đảm bảo sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, các văn bản hướng dẫn của MTTQ các cấp sau khi có Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái, Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 02/5/2018 của huyện Ủy Văn Chấn về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Văn Chấn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. MTTQ huyện tiến hành rà soát, tổng hợp thực trạng nhân sự ủy ban MTTQ, đặc biệt là Chủ tịch ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn đề xuất với Thường trực Huyện ủy để có những chủ trương, giải pháp chỉ đạo cấp ủy các cấp giải quyết những vấn đề về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy; tổ chức làm việc với cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và công tác triển khai Đại hội MTTQ các cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã, thị trấn đã chủ động tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ cấp trên và cấp uỷ cùng cấp, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền cơ sở, tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để tiến hành các bước chuẩn bị cho Đại hội.

 Bên cạnh đó, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với Trung tâm truyền thông và văn hóa huyện tiến hành tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội và tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về Đại hội và hoạt động của MTTQ các cấp. Đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ cấp xã tập trung vào các nội dung như: tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, xây dựng quỹ "Vì người nghèo", xây dựng nông thôn mới..., thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân ở các khu dân cư tham gia.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn đã đạt được những kết quả tích cực, theo hướng dẫn của Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh, huyện. Đại biểu dự Đại hội đảm bảo về thành phần và cơ cấu, vừa mang tính tiêu biểu, vừa có tính đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cho các dân tộc, tôn giáo và cá nhân tiêu biểu. 

 Công tác nhân sự Uỷ ban MTTQ cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ mới có sự chuyển biến cơ bản, đảm bảo đúng yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tổng số Ủy viên MTTQ xã, thị trấn: 976 vị; xã có số lượng Ủy viên ít nhất là 23 vị, xã có số lượng Ủy viên nhiều nhất là 39 vị; có cơ cấu, thành phần, tỷ lệ ngoài đảng, tỷ lệ nữ, người có uy tín tiêu biểu đảm bảo quy định. Tổng số Ban Thường trực: 31; Uỷ viên Ban Thường trực cơ cấu 03 vị. Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch. 01 Uỷ viên Thường trực do trưởng các đoàn thể kiêm nhiệm với tổng số 31 vị. Chủ tịch tái cử 11 vị; Chủ tịch bầu tại Đại hội 12 vị; Chủ tịch kiện toàn trước Đại hội 08 vị.

Sau Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn, MTTQ huyện Văn Chấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn trong việc xây dựng các quy chế và chương trình hành động của Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực; chỉ đạo MTTQ cấp cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội thành chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2019 và đẩy mạnh công tác tuyên tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; coi trọng công tác tuyên truyền chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Văn Chấn lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019-2024) Đại hội điểm cấp tỉnh; xây dựng và hướng dẫn chỉ đạo phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 ./.

Minh Quyết- Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h