Dân tộc, tôn giáo, đối ngoại >> Dân tộc, tôn giáo, Đối ngoại nhân dân

Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra một số chuyên đề công tác tại huyện, thị, thành phố

04/09/2020 09:25:50 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, thị xã; Kế hoạch số 82/KH-MTTQ-BTT ngày 29/5/2020 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái; việc phối hợp đẩy lùi tình tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh ra quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tại Huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ; Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên và thành Phố Yên Bái;

Qua kiểm tra Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội tại các Huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ; Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ do đại dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện, thị xã. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã đã xây dựng Kế hoạch triển khai và thành lập các đoàn kiểm tra các xã, phường về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời phối hợp tuyên truyền đến toàn thể người dân, hộ gia đình, các đoàn viên, hội viên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, thị; phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, bản sinh hoạt đoàn thể, trên loa truyền thanh cơ sở, Phát tờ tờ rơi tới từng hộ gia đình, niêm yết danh sách những đối tượng được hỗ trợ tại trụ sở xã, nhà văn hóa thôn, khu dân cư.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện, cấp xã, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, trưởng ban công tác mặt trận phối hợp rà soát, lập danh sách niêm yết danh sách tại cơ sở luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đối với cấp huyện, thị đã phân công nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các nhóm đối tượng nhận hỗ trợ theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; đối với các xã, thị trấn phân công phụ trách các thôn bản, tổ dân phố, phụ trách các nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, theo đúng các văn bản hướng dẫn.

 UBND các huyện, thị  và các xã của huyện đã phân công và giao nhiệm vụ cho Phòng LĐTB&XH huyện chủ trì triển khai thực hiện chính sách, ban hành các văn bản hướng dẫn các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách, tổng hợp, thẩm định đối tượng, hướng dẫn cơ sở lập hồ sơ đề nghị theo đúng đối tượng. Quá trình rà soát, lập danh sách, tổng hợp và thẩm định đối tượng cơ bản được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, đúng, đủ đối tượng. Sau khi được phê duyệt và phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, UBND các xã, thị trấn đã tiến hành cấp phát kinh phí hỗ trợ đảm bảo tiến độ, triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng theo danh sách rà soát.Quá trình cấp phát kinh phí hỗ trợ có sự giám sát của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ LĐTB&XH; Công an các xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo của MTTQ cấp huyện và một số sở, ngành liên quan, đến hết ngày 02/7/2020 trên địa bàn toàn tỉnh có 220.747 trường hợp đề nghị hỗ trợ với tổng kinh phí đề nghị là 186.756.750.000đ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 219.960 trường hợp với kinh phí 185.969.750.000đ; các địa phương đã thực hiện hỗ trợ xong cho 217.817 trường hợp với số tiền 184.241.500.000đ, số đang thực hiện hỗ trợ 905 trường hợp với số tiền 685.250.000đ; số trùng, chết, chuyển đi nơi khác phải trả ngân sách nhà nước là1.238 trường hợp với số tiền 1.034.000.000đ. Tuy nhiên một số xã, thị trấn đã thực hiện giám sát chưa kịp thời, việc thực hiện báo cáo kết quả giám sát về Thường trực UBMTTQ huyện, thị xã theo hướng dẫn ở một số thôn bản, phường còn phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách nhưng trưởng ban công tác MT chưa phản ánh kịp thời với lãnh đạo chính quyền địa phương và Mặt trận các xã, thị trấn. Quá trình triển khai thực hiện việc giám sát ở cơ sở có nơi còn chưa thống nhất giữa MTTQ và các đoàn thể, công tác phối hợp với UBND trong việc phổ biến chính sách còn hạn chế. Quá trình tổng hợp, thẩm định danh sách và cấp phát hỗ trợ kinh phí cho người dân do yêu cầu gấp về thời gian, với số lượng đối tượng rất đông, do vậy còn xảy ra trường hợp rà soát đối tượng hộ nghèo, cận nghèo còn để trùng danh sách, trùng chính sách, sót do không nắm được số nhân khẩu biến động….phê duyệt thừa, thiếu, sai đối tượng hoặc lập danh sách đối tượng đã chết, không còn sinh sống tại địa phương… 

Đối với việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở tại các huyện thị xã trong toàn tỉnh. Qua việc kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện đã xây dựng Kế hoạch vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 và làm nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, thị năm 2020; Vận động đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể các cấp, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn huyện, thị xã. Trong 6 tháng đầu năm MTTQ các cấp tiếp nhận trên 16,4 tỷ đồng.

Việc làm nhà cho hộ nghèo, đối tượng hộ nghèo điều kiện kinh tế rất khó khăn, thu nhập thấp và không ổn định, có hộ già yếu bệnh tật không có khả năng tự cải thiện nhà ở, phụ thuộc hoàn toàn vào phần kinh phí hỗ trợ của Đề án. Đa số hộ nghèo không có hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số hộ không có sổ hộ khẩu… do đó quá trình lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn, phải bổ sung và làm lại nhiều lần cho nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Qua kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTPH-ĐĐMT-BTVHU ngày 20/3/2020 giữa Đảng đoàn MTTQ tỉnh và Huyện ủy Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn năm 2020. UBND các huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện và phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải năm 2020 cho trên 100 đại biểu, thành phần gồm có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các tổ chức Chính trị- xã hội, phòng Dân tộc, Tư pháp, Y tế, Công an và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện; Hội nghị gặp mặt 50 đại biểu là già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu để triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy nhằm cung cấp thông tin, trao đổi, tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng dòng họ người có uy tín tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân,nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về luật hôn nhân và gia đình; về tác hại và hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; về sức khỏe sinh sản, phương pháp giáo dục giới tính cho con cái; Quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và những hệ lụy của việc xuất nhập cảnh trái phép; về vai trò trách nhiệm của cha mẹ đối với vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Văn Chấn không có trường hợp kết hôn cận huyết thống, có 58 trường hợp tảo hôn, tập trung ở các xã: Sùng Đô (18 trường hợp), Suối Giàng (16 trường hợp), Suối Bu (11 trường hợp), Nậm Lành (8 trường hợp), Nậm Mười  (3 trường hợp), Thị trấn Sơn Thịnh (02 trường hợp). Trong đó, dân tộc Mông là 47 trường hợp, dân tộc Dao là 10 trường hợp, dân tộc Thái 01 trường hợp. Huyện Mù Cang Chải có 59 trường hợp tảo hôn; huyện Trạm Tấu (chưa thống nhất số liệu.

- Về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép: Trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Chấn có 10 trường hợp xuất cảnh trái phép (xã Suối Giàng 01 trường hợp, xã Đồng Khê 08 trường hợp, Thị trấn Sơn Thịnh 01 trường hợp). Huyện Mù Cang Chải 26 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; huyện Trạm Tấu (chưa thống nhất số liệu)

Để triển khai giám sát các hoạt động trên đạt hiệu quả chất lượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với công công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch CoviD-19.

-  Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, thị xã phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo, phòng, ban chuyên môn hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát bổ sung các đối tượng chưa được thụ hưởng trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đồng thời phối hợp đề nghị ngành Tư pháp, Công an, LĐTB&XH rà soát các nhân khẩu biến động tại các hộ, số khẩu đã chuyển đến, chuyển đi trước 31/12/2019 đã chết, đi tù, đối tượng trùng chính sách……

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục thông tin tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết số 42-NQ/CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của nhân dân chuyển đến UBND cùng cấp và phối hợp xử lý kịp thời, đồng thời phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chi trả theo Nghị quyết 42/NQ - CP.

2.Việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, thị

- Đề nghị huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn và tạo điều kiện cho các hộ gia đình làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp tục rà soát các hộ nghèo, người có công để có kế hoạch làm nhà năm 2021.

- Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND cấp xã có trách nhiệm giám sát các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công đúng mục đích, bảo đảm chất lượng; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện công khai chính sách hỗ trợ của nhà nước.

- Đề nghị UBMTTQ phối hợp với các ngành chức năng, chỉ đạo rà soát danh sách số hộ đã có trong danh sách nhưng không có nhu cầu làm nhà ở và số hộ có nhu cầu làm nhà để UBND cùng cấp điều chỉnh, trình cấp trên phê duyệt.

3. Việc triển khai thực hiện kế hoạch 191-KH/TU ngày 18/4/2020 của tỉnh Ủy về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Văn Chấn.

- Đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho các ban, ngành có liên quan, cán bộ phụ trách xã, thôn, bản tổ chức tuyên tuyền vận động nhân dân không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, những tác hại hệ lụy của tảo hôn ảnh hưởng đến giống nòi, theo dõi quản lý chặt các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn;

- Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp chủ động phối hợp, phân công phụ trách triển khai rà soát, thống kê đầy đủ những trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đánh giá thực trạng và đề xuất các nội dung, giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả để thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn đạt hiệu quả. Đặc biệt MTTQ và các đoàn thể huyện, thị xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ rõ việc, rõ người  cho từng tổ chức đoàn thể, từng thành viên xuống cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền người dân thực hiện các nội dung trên;

- Gắn tuyên truyền, vận động với việc lồng ghép các hoạt động ngoại khóa ở các trường học và các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình gia đình, dòng họ không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhằm nâng cao nhận thức, từng bước hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống;

- Ưu tiên đầu tư, bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với những khu vực có tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao, nhằm tạo điều kiện giúp đồng bào mức thấp nhất tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững  trên địa bàn./.

Ban Dân chủ - Pháp luật

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h