Tin Hoạt động >> Phong trào

MTTQ tỉnh Yên Bái: Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ tài nguyên môi trường

08/06/2023 09:36:17 Xem cỡ chữ Google
Sau khi Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 13/6/2013 của ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được ban hành. Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW trong hệ thống MTTQ các cấp, quán triệt hiện hiện Nghị quyết, đồng thời cụ thể hóa các nội dung vào Chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo từng giai đoạn cụ thể như: Chương trình phối hợp số 26/CTrPH- MTTQ- STNMT ngày 24/4/2017 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020; Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-MTTQ-STNMT ngày 14/5/2021 về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025; triển khai hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện công tác tuyên truyền chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường gắn với vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện phong trào, vệ sinh môi trường khơi thông cống rãnh tại thôn Tân Hoa

 

 

Xã Đông An, huyện Văn Yên tiếp tục vận động nhân dân xây hố rác gia đình

 

 

 

 

Bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về bảo vệ môi trường. Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thường xuyên vận động Nhân dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản; Tuyên truyền về tình trạng khai thác, sử dụng nước không có giấy phép, xả nước thải gây ô nhiễm môi trường; Công tác quản lý hoạt động khoáng sản, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; tình trạng ô nhiễm môi trường, xe chở quá khổ, quá tải. Phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường. Khai thác gỗ trái phép, phát rừng làm nương rẫy, đốt rừng; vận động Nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, thu gom rác thải, không để chất thải chăn nuôi làm mất vệ sinh, không để nước thải sinh hoạt tràn ra đường, rác thải vứt bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, sản phẩm nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường vào xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thôn, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa.v.v...Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường cho mọi người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. 

Thực hiện Nghị quyết số 50- NQ/TU ngày 19/7/2021 về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025. Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản số 679-CV/ĐĐMT ngày 11/9/2021 về tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết; thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Văn bản số 1447/MTTQ ngày 30/12/2022 về phát động, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó Mặt Trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, các mô hình “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” tại thôn (bản), tổ dân phố, phát huy vai trò của các tổ tự quản về bảo vệ môi trường. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện quy ước, hương ước của thôn, bản, tổ dân phố. Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường; phát động các phong trào chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhân rộng các mô hình nhà sạch, vườn đẹp.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng cùng cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền vận động, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị vận động đồng nhân dân, đồng bào có đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, đơn vị, các tổ chức tôn giáo hưởng ứng và tổ chức trên 80 cuộc mít tinh với trên 15.000 lượt người tham dự nhân Ngày môi trường thế giới 5/6 hàng năm; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tổ chức 10 lớp tập huấn công tác MT cho trên 2.200 cán bộ làm công tác MT ở cơ sở trong đó có lồng nghép nội dung tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày nước thế giới; Ngày môi trường thế giới 5/6, toàn tỉnh có 173/173 xã, phường, thị trấn tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với trên 10.000 người tham gia thu gom và xử lý gần 6.500 m3 rác thải; phát quang bụi rậm 83 km đường giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân đào hố xử lý, phân loại rác thải tại gia đình được trên 90.000 hố rác, chăm sóc trên 100 ha cây xanh; khơi thông trên 10.000m cống rãnh. Những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh bảo vệ môi trường như: Thị xã Nghĩa Lộ, các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, thành phố Yên Bái…

Để đánh giá sát hơn mức độ hài lòng của người dân về môi trường sống, hằng năm, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân Yên Bái về chất lượng môi trường sống. Kết quả khảo sát có trên 92,4% người được lấy ý kiến đánh giá chất lượng môi trường sống của tỉnh khá tốt. Người dân đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn (có biện pháp, giải pháp, kế hoạch cụ thể để bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường; giải quyết kịp thời những bức xúc, phản ảnh của người dân về ô nhiễm môi trường) với tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng 72,9%; mong muốn  chính quyền địa phương giải quyết vấn đề ô nhiễm do rác thải sinh hoạt là 48,7%; cải thiện chất lượng nước mặt (ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch…), chất lượng nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt) với tỷ lệ: 42,1%; giải quyết vấn đề ô nhiễm do nước thải sinh hoạt với tỷ lệ: 37,7%.

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức tôn giáo duy trì 02 mô hình điểm “Tổ chức Tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, bà con giáo dân và nhân dân tại khu dân cư, các mô hình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua tuyên truyền, vận động ý thức, nhận thức của bà con giáo dân được nâng lên và hiểu rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và có những hoạt động cụ thể trong việc chống ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm giác thải. Điển hình như mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại thôn Đồng Vật, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, mô hình khu dân cư thôn Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Phối hợp duy trì 03 Chùa cảnh tiên tiến tại thành phố Yên Bái; tranh thủ các Đại đức, Sư cô, truyên truyền, vận động, kêu gọi và hướng dẫn phật tử tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm đốt hương, vàng mã tại nơi thờ tự và trong gia đình, vận động người thân qua đời đi hoả táng, không chặt cây, bẻ cành; đổ rác đúng nơi quy định, xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy trình không làm ô nhiễm môi trường.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 676 tổ tự quản về môi trường do MTTQ thành lập tại các thôn, tổ dân phố hoạt động với các nội dung: Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; không thả rông gia súc, gia cầm, không để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật khác phóng uế nơi công cộng; không làm chuồng, nhốt gia súc, gia cầm gần nhà, giữ vệ sinh khu vực nhà ở; không vứt rác, xác động vật, đổ nước, đổ rác thải ra các dòng chảy, vỉa hè, lòng đường và những nơi công cộng làm mất vệ sinh ô nhiễm môi trường. Đến nay nhiều mô hình tự quản về môi trường  đã phát huy được hiệu quả như: mô hình “Tổ tự quản bảo vệ Môi trường”  tại thôn Nong, xã Phù Nham,  thị xã Nghĩa Lộ;  thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái;  thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Lục Yên; thôn Khe Bút, xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên…Các thành viên khi tham gia mô hình đã nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm và tạo được sự gắn kết của người dân ở cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ Môi trường.

MTTQ các cấp thường xuyên phát huy vai trò của người dân trong giám sát việc thực thi pháp luật; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật môi trường, sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã, ngăn ngừa việc lợi dụng vấn đề môi trường để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, gây rối an ninh trật tự. Giai đoạn 2013-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia góp ý kiến đối với trên 50 dự thảo liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2022, phối hợp tổ chức 02 Hội nghị phản biện xã hội: đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo “Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái”; tổ chức 01 cuộc giám sát công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Lục Yên; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng thủy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua giám sát và phản biện, các đề xuất, kiến nghị của đoàn giám sát với chính quyền và các đơn vị có liên quan, các ý kiến tham gia góp ý, phản biện xã hội được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Qua 10 năm với những nỗ lực nổi bật, Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp đã chủ động gắn nội dung bảo vệ môi trường với các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong quá trình thực hiện đã nâng cao được vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể cũng như người đứng đầu các cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h