Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Văn hóa - Xã hội

Ký kết Chương trình phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức chính trị xã hội về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 – 2020

12/09/2017 08:43:04 Xem cỡ chữ Google
Ngày 19/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội ký kết Chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái với Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhằm thiết thực thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời tạo sự phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc và đặc thù, thế mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hiện thực hóa mục tiêu: Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 64/157 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 phường được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với việc thống nhất phối hợp triển khai trong công tác tuyên truyền, vận động; công tác giám sát, kiểm tra việc triển khai Cuộc vận động. Trong Chương trình phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức trong việc thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, những mô hình, công trình, đơn vị chỉ đạo làm điểm của từng tổ chức. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần quan trọng thực hiện 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 4/5 tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh.

Tiến Đạt

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h