Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Phong trào

Trấn Yên phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

04/07/2022 09:23:54 Xem cỡ chữ Google
Năm 2021, với 10/10 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên tiếp nhận tiền hỗ trợ hộ nghèo

Ông Nguyễn Cảnh Hiếu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Trấn Yên cho biết: "Giai đoạn 2019 - 2022, cùng Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), công tác thông tin, tuyên truyền luôn được Ủy ban MTTQ các cấp quan tâm, giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình, từng bước thay đổi tư duy, nhận thức, chung tay xây dựng quê hương phát triển. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện các nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng (XD) NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chương trình hành động của cấp ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao”.

Cụ thể, năm 2019, Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng được 628/380 mô hình tổ tự quản, vượt 165% kế hoạch; hướng dẫn thành lập 14/3 tổ hợp tác, vượt 466% so với kế hoạch Ủy ban MTTQ tỉnh giao....

Năm 2020, Hội tuyên truyền, vận động các nguồn xã hội hóa hỗ trợ, giúp đỡ 32 hộ nghèo tại xã Hưng Khánh; thực hiện hiệu quả mô hình tổ tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, đạt 323 tổ tự quản tiêu biểu, vượt kế hoạch được giao; thành lập 5 tổ hợp tác; chủ trì phối hợp xây dựng 1.000 mô hình thu gom, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình ở 6 xã đã đạt chuẩn NTM, với tổng số kinh phí 335 triệu đồng…

Năm 2021, với 10/10 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Trong đó, 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch như: tổ tự quản tiêu biểu đạt trên 70%; xây dựng Quỹ vì người nghèo đạt trên 1,4 tỷ đồng; phối hợp thành lập 14 tổ hợp tác; phối hợp giúp đỡ 4 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; giúp đỡ 6 hộ nghèo thoát nghèo…

Năm 2022, thực hiện kế hoạch của Huyện ủy Trấn Yên và kế hoạch của Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy với 8 nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ huyện đã cụ thể hóa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kịp thời; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường trực phụ trách.

Đến nay, Quỹ vì người nghèo đã vận động ủng hộ được trên 1 tỷ 056 triệu đồng; đã ban hành quyết định hỗ trợ 15 hộ nghèo làm mới nhà ở với mức kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; triển khai mô hình kinh tế cho hộ nghèo theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ tỉnh tại xã Vân Hội; triển khai 7 mô hình kinh tế cho hộ nghèo tại các xã: Vân Hội, Hồng Ca, Quy Mông, Nga Quán, Việt Hồng.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”.

Thông qua cuộc vận động, đã có nhiều hộ gia đình hiến đất, ngày công, đóng góp nguồn xã hội hóa XDNTM được gần 100 tỷ đồng; phát huy nội lực và tinh thần tự giác của nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở; ngăn ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình... Công tác bình xét "Khu dân cư tiên tiến”, "Khu dân cư văn hóa”, "Gia đình văn hóa” ngày càng đảm bảo chất lượng hơn.

Ngoài ra, MTTQ chỉ đạọ và vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, bảo đảm môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp, an toàn, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, phấn đấu duy trì và phát triển các tiêu chí huyện NTM tiếp tục nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2021 đạt 43,3 triệu đồng, dự ước năm 2022 đạt 46,8 triệu đồng.

Minh chứng cho những kết quả đạt được trong XDNTM chính là sự hài lòng của người dân đạt trên 90%, trong đó người dân đặc biệt hài lòng về công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ, các đoàn thể về XDNTM. Đây là cơ sở quan trọng giúp Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phát huy vai trò, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia XDNTM và đô thị văn minh trong thời gian tới./.

Trần Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h