Tin Hoạt động >> Phong trào

Vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp: Trong Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

04/01/2021 02:18:04 Xem cỡ chữ Google
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan toả, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân, gắn liền với việc nâng cao vị thế và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo phương châm đưa công tác mặt trận về với địa bàn khu dân cư. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính trị, nội dung phương thức hoạt động đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh xác định rõ trong thời gian qua.

Các tiết mục văn nghệ, thể thao chào mừng trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ở Yên Bái đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Phong trào đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Với mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào và cuộc vận động, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào đến các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên; chính quyền, các ngành, các địa phương và đặc biệt trong hệ thống MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ngay từ đầu năm MTTQ các cấp đẩy mạnh vận động, tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung phong trào và cuộc vận động trong các đoàn thể, các hộ gia đình. Hướng dẫn các tiêu chí và tổ chức bình xét gia đình văn hóa, công nhận khu dân cư tiên tiến thông qua Ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động tại các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, sinh hoạt, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể để phổ biến nội dung phong trào đến hội viên, đoàn viên và nhân dân làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và tư duy hành động, ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng và các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần thúc đẩy và mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào và cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai đến MTTQ các cấp thực hiện Đề án “Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”. Phối hợp với BCĐ xây dựng nông thôn mới của tỉnh tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua công tác tuyên truyền đã có gần 1.500 hộ dân hiến 155.216m2  đất, trên 20.000 ngàycông lao động và đóng góp trên 207 tỷ đồng sửa chữa, làm mới gần 100km đường bê tông liên thôn, bản, xây dựng 12 cống, 01 cây cầu, xây dựng 9 đoạn đường hoa, lắp đèn chiếu sáng 2.700m2 đường nông thôn góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay có trên 70/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có 1/7 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/12/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp số 30/KHPH-MTTQ-TCTV ngày 09/01/2020 giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức để tránh chồng chéo và trùng lắp nội dung và địa phương tổ chức thực hiện. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” khen thưởng 9 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Cùng với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng và thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ gia đình nghèo; trong năm 2020, MTTQ các cấp đã phối hợp vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống; các phong trào thi đua xoá đói, giảm nghèo đã được triển khai sâu rộng thông qua hoạt động của MTTQ, các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở như tuyên truyền, vận động duy trì các mô hình phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng vùng, bảo tồn và khai thác hiệu quả nguồn gen cây trồng, vật nuôi đặc sản, có giá trị kinh tế cao như: bưởi Đại Minh, cam sành Lục Yên, lúa nếp Tú Lệ, gà của đồng bào Mông, quả sơn tra, lúa Chiêm Hương, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; tiếp tục xây dựng các chính sách hỗ trợ nhân rộng các kết quả nghiên cứu có hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.Tổ chức giúp nhau về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động trị giá trên 20 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị và khu dân cư đã phát huy tốt vai trò, hướng dẫn thực hiện vận động xây dựng mô hình phát triển kinh tế như: Khu dân cư Ao Luông, Đồng Lơi, huyện Văn Chấn; khu dân cư Cang Nà, tổ 32, phường Pú Trạng; tổ 12, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ; khu dân cư Bản Cây, Bản Hin Lò, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên; khu dân cư thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên; khu dân cư Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên; các khu dân cư của xã Tân Thịnh, Nghĩa Tâm, Chấn Thịnh, Đại Lịch, thị trấn Liên Sơn; thị trấn Trần Phú, huyện Văn Chấn… ;Đoàn thanh niên xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xừy dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới tiếp tục được bổ xung, đổi mới về nội dung, phương thức, triển khai phù hợp với từng địa phương.

Bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của từng hộ gia đình, sự đầu tư của huyện, tỉnh…Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã thường xuyên duy trì và nhân rộng các phong trào, các mô hình của các thành viên Mặt trận trong hoạt động xoá nghèo được triển khai hiệu quả, nổi bật như: MTTQ cấp huyện xây dựng mới và duy trì 204 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tính đến ngày 20/11/2020, đã vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xã hội hóa,  chương trình an sinh xã hội thông qua hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh được trên 30 tỷ đồng (Nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, xã hội hóa là 18,512 tỷ đồng; Chương trình an sinh xã hội 11,542 tỷ đồng). Từ nguồn quỹ trên đã chi hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa 679 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng số tiền 18,973 tỷ đồng: làm mới 561 nhà đại đoàn kết với số triền 18,748 tỷ đồng, sữa chữa 118 với số tiền 225 triệu đồng (Trong đó, số nhà xây mới, sửa chữa được Đề án hỗ trợ nhà ở hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2020 hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, xã hội hóa do MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp phân bổ là 419 nhà  với số tiền 15,98 tỷ đồng); Hỗ trợ giúp 131 hộ phát triển sản xuất với tổng số tiền 577 triệu đồng (Trong đó có Dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, nguồn kinh phí do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ, hỗ trợ 27 con bò cho 27 hộ thuộc huyện Mù Cang Chải: xã Dế Xu Phình 10 hộ, xã Nậm Khắt 17 hộ với tổng kinh phí thực hiện Dự án 450 triệu đồng); 45 hộ nghèo khám chữa bệnh với số tiền 254 triệu đồng; Hỗ trợ tặng quà bằng tiền mặt, hàng hóa cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tết Trung thu, ngày 18/11, giúp học sinh nghèo học tập ... với 31.836 lượt trị giá 6,661 tỷ đồng (Những năm qua, MTTQ tỉnh thực hiện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cấp Học bổng Vingroup cho học sinh, sinh viên, trong năm học 2019-2020 thực hiện đề nghị cấp Học bổng cho 45 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 214 triệu đồng). Phối hợp trao 10 chiếc Tivi từ nguồn tài trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho 10 hộ nghèo, có công tại huyện Văn Chấn; Hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật, giầy bitits cho học sinh nghèo, xe đạp cho trẻ mồ côi nghèo. Năm 2020, MTTQ tỉnh đã giúp 29 hộ thoát nghèo tại xã Hạnh Sơn.

MTTQ các cấp luôn xác định phong trào xây dựng đời sống văn hóa là một trong những nội dung quan trọng của cuộc vận động. Trong năm qua, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị; Quyết định số 39 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cư­ới, việc tang và lễ hội;  Cùng với đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm. Ngày hội được tổ chức ngày càng sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, sinh động, được nhân dân hưởng ứng tích cực, đã thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân. Năm 2020, toàn tỉnh có 1.364/1.364 khu dân cư có tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, đạt 100%; Có 1.360/1.364 KDC tổ chức tốt cả 2 nội dung phần Lễ và phần Hội đạt 99,7%; Đã có 240.027 người tham dự ngày hội; Có 13.497 hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng nhân dịp tổ chức ngày hội. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự Ngày hội, phát biểu, tặng quà cho KDC trị giá 126 triệu đồng, hỗ trợ tiền cho 122 hộ nghèo với trị giá 71 triệu đồng. Cũng trong đợt này các khu dân cư tiến hành bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua. Kết quả: Toàn tỉnh có 80% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá; 66% làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Việc tổ chức Ngày hội năm nay được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, sinh động, được nhân dân hưởng ứng tích cực, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc: MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện ứng xử văn minh; mỗi hộ gia đình có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn. Phối hợp với ngành Văn hóa nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng được đa dạng hóa và đẩy mạnh. Sinh hoạt cộng đồng đã được quan tâm thực hiện và từng bước đi vào nề nếp.

 Thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn khu dân cư được MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân, duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của các dân tộc ở địa phương; tham gia tích cực các lễ hội mừng Đảng, mừng xuân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh như hoạt động văn hóa du lịch tại thị Nghĩa Lộ; tổ chức du lịch ruộng bậc thang danh lam thắng cảnh huyện Mù Cang Chải, lễ hội xuống đồng, hội chọi trâu.

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19”, ngày 17/3/2020 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thực hiện Kết luận số 527-KL/TU, ngày 29/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái ra Lời kêu gọi và phát động chương trình ủng hộ phòng, chống bệnh Covid-19 và hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở tới các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tập thể, các hộ gia đình, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc. Tính đến ngày 20/11/2020 đã tiếp nhận ủng hộ và phân bổ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền 2,004 tỷ đồng; Hàng hóa gồm 264.051 chiếc khẩu trang, 01 máy trợ thở, 123 thiết bị đo thân nhiệt cầm tay, 593 bộ quần áo bảo hộ, 5.401 chiếc kính bảo hộ, kính chắn giọt bắn; 3.822 lít dung dịch khử khuẩn; 4.664 chiếc kính chắn giọt bắn; 2.376 tuýp gel sát khuẩn tay khô và xà phòng kháng khuẩn; 862 thùng mì tôm; 57 loa tuyên truyền; 1.730 cái găng tay y tế…

Để kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Yên Bái đã tổ chức phát động phát động ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục thiên tai ngày 18/10/2020; vận động, tiếp nhận Quỹ Cứu trợ được trên 2,942 tỷ đồng. Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh đã trích 2 tỷ đồng hỗ trợ các ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra

Cùng với đó, MTTQ các cấp phối hợp thống nhất với chính quyền và ngành Y tế đưa tiêu chí sức khỏe vào nội dung đăng ký bình xét “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hoá”, thường xuyên đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh theo mùa, khám chữa bệnh kịp thời, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia công tác kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm hạn chế và không để xảy ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm, nhất là trong dịp lễ tết, mùa lễ hội... Phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm", qua đó đại đa số nhân dân đã có chuyển biến mạnh mẽ xu hướng lựa chọn những thực phẩm có nguồn gốc, lựa chọn các quán ăn đường phố đảm bảo chất lượng và vệ sinh sạch sẽ.

 Phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể triển khai ch­ương trình phối hợp hành động về công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hư­ớng dẫn  khu dân cư­ phối hợp thực hiện chăm sóc sức khoẻ vị thành niên, thông qua việc xây dựng trung tâm tư vấn sức khoẻ, câu lạc bộ tiền hôn nhân, gia đình trẻ; gia đình hạnh phúc… của các tổ chức Hội, Đoàn thể. Tổ chức đăng ký xây dựng “gia đình văn hoá”,Làng văn hoá”, “khu phố văn hoá” và “khu dân c­ư tiên tiến” trong đó quan tâm các tiêu chí “Gia đình sức khoẻ”, “Làng sức khoẻ” của Bộ Y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh được quan tâm đầu tư cả về cở vật chất và trang thiết bị, công tác y tế dự phòng được đẩy mạnh, công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh được triển khai có hiệu quả.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về DS-KHHGĐ, vận động các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc tôn giáo tích cực tham gia công tác DS-KHHGĐ nhằm giảm tỷ lệ dân số theo kế hoạch, mục tiêu của tỉnh đề ra. Phối hợp tổ chức lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; xây dựng, nhân diện các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; lồng ghép tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, hưởng ứng và thực hiện chiến dịch “Tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS- KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao,vùng khó khăn” trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai thực hiện duy trì mô hình “Khu dân cư thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ” tại thôn 6, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.

Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp: MTTQ và các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân... các cấp đẩy mạnh vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp, đường hoa... góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Năm 2020, MTTQ tỉnh vận động, huy động nguồn lực thực hiện xây dựng 12 công trình, phần việc, mô hình bền vững chào mừng Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai xây dựng mới 05 mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, 04 mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ và xã An Bình, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên; xây dựng 200 tổ tự quản tiêu biểu tại thôn (bản), tổ dân phố. Tổ chức 06 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể và nhân dân ở khu dân cư về nội dung xây dựng mô hình điểm. Qua thực hiện các mô hình đã phát huy được hiệu quả rõ rệt.

Thực hiện Nghị quyết của tỉnh về triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (bản), tổ dân phố hiện có. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã ban hành Hướng dẫn số 48/HD-MTTQ-BTT ngày 24/2/2020 về Tiêu chí đánh giá mô hình tự quản tiêu biểu ở thôn (bản), tổ dân phố. Phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng của các tổ tự quản. Qua rà soát, đánh giá có 828/2.400 tổ tự quản được đánh giá tiêu biểu = 34,50 %. Xây dựng thành lập tổ hợp tác 57 tổ; giúp 29 hộ thoát nghèo tại xã được phân công phụ trách, giúp đỡ; phối hợp tuyên truyền triển khai mỗi xã một sản phẩn đến nay toàn tỉnh đã có 45 sản phẩm OCOP được cấp tỉnh xếp hạng.

Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội: Vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông; vận động nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh quá quy định trong chăn nuôi; không sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực phẩm sai quy định, cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn. Phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư. Phối hợp tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng, khu dân cư”. Hàng năm quần chúng nhân dân đã phát hiện cung cấp cho ngành Công an nhiều nguồn tin quan trọng liên quan đến an ninh trật tự. Phối hợp tuyên truyền, triệt phá kịp thời diện tích tái trồng cây thuốc phiện ở các xã vùng cao. Duy trì có hiệu quả  mô hình điểm "Khu dân cư tự quản không tái trồng cây thuốc phiện" tại thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

Đoàn kết phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh: Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua công tác giám sát, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội kiến nghị với Trung ương, với tỉnh về những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; kiến nghị với tỉnh về những vấn đề nổi cộm, hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh tại cơ sở; đồng thời, giúp chính quyền các cấp nắm bắt kịp thời những thông tin về hoạt động quản lý điều hành, từ đó có các biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước của một số ngành, địa phương. Năm 2020, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 384 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 39.000 người tham dự; có trên 3.200 lượt ý kiến phát biểu, đa số các ý kiến đã được đại các biểu HĐND và lãnh đạo địa phương trả lời trực tiếp cho cử tri tại hội nghị. Làm tốt công tác tổng hợp báo cáo tình hình Nhân dân hàng tháng, quý; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp trình tại kỳ họp Quốc Hội khóa XIV.

Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát 2.935 cuộc, nội dung chủ yếu tập trung vào giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và việc rà soát, lập danh sách, chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42-NQ/CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được MTTQ các cấp coi trọng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tiến hành tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 50 -CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành giám sát 298 cuộc (cấp tỉnh 07, cấp huyện 18, cấp xã 273); phối hợp tham gia 09 cuộc với các cơ quan hữu quan.

Tổ chức 02 Hội nghị phản biện xã hội; Phối hợp tham gia 02 Hội nghị phản biện xã hội với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên. Các ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận đều được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần nâng cao chất lượng văn bản và đảm bảo tính khả thi khi được triển khai thực hiện.

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020; tham gia bằng hình thức gửi văn bản lấy ý kiến của các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đối với 20 dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh.

Từ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong tình hình mới, MTTQ các cấp trong tỉnh xác định một số giải pháp sau:

Một là: Coi trọng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, tập trung được mọi tầng lớp, giới tính, độ tuổi cùng tham gia. Đại đoàn kết toàn dân phải dựa trên cơ sở vừa huy động sức dân, vừa coi  trọng việc chăm lo và bồi dưỡng sức dân. Từ đó tạo nên động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động trong toàn xã hội. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Uỷ ban MTTQ phát động tại địa bàn khu dân cư.

Hai là: Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Kết luận 62 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội”. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn xã hội Quyết định 290-QĐ/TW và các Kết luận số 57, 62, 65-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận, về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" với chất lượng mới; nhân ra diện rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình mới, thực hiện việc đưa công tác Mặt trận đến từng gia đình, từng người dân, bám sát cuộc sống của nhân dân, làm cho Mặt trận thực sự là chỗ dựa tin cậy của dân.

Ba là:  Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư­ vào dịp 18/11 hàng năm gắn với  việc bình xét thi đua đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Bốn là: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng... Tham gia tổ chức tốt và giám sát có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng luật; vận động cử tri toàn tỉnh đi bầu cử đạt tỷ lệ cao. 100% Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở trong toàn tỉnh được kiện toàn theo đúng quy định, có trên 80% Ban TTND hoạt động hiệu quả góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h