Tin Hoạt động >> Phong trào

Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

26/10/2022 02:41:59 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình hành động số 117-CTr/TU ngày 30/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 06-KH/ĐĐMTTQ ngày 18/10/2022 của Đảng đoàn MTTQ tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 117-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung:

Lãnh đạo MTTQ huyện Mù Cang Chải tham gia hưởng ứng ngày Môi trường xanh sạch đẹp thế giới năm 2022

 Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy cao nhất nội lực, các nguồn lực xã hội với phương châm  “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới vừa sản xuất kinh doanh vừa làm dịch vụ, để giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn, xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong trong sản xuất - kinh doanh giỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ trong lao động sản xuất, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao làm giàu từ nông nghiệp, nông thôn, vận động các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia các phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp. Phối hợp vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông lâm nghiệp đăng ký xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; tích cực tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tham gia phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, chương trình chuyển đổi số trong nông nghiệp. Vận động nhân dân. thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, trong giao tiếp ứng xử..., xây dựng gia đình, thôn (bản), cơ quan đơn vị trường học văn hóa, gia đình hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc, cơ quan, đơn, vị, trường học hạnh phúc; hướng tới phát triển con người toàn diện, con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, tỉnh Yên Bái phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Triển khai thực hiện tốt các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại các xã đã công nhận nông thôn mới và dự kiến công nhận nông thôn mới, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030 có 90 % số xã đạt chuẩn đạt chuẩn nông thôn mới (tương ứng là 135 xã), trong đó, phấn đấu 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tương ứng là 54 xã; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tương ứng với 11 xã); 70% số đơn vị cấp huyện (tương ứng với 07 huyện) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó phấn đấu 20% số đơn vị cấp huyện (tương ứng với 02 huyện) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả trong tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong sử dụng hàng Việt; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người dân Yên Bái trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam; Tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực. Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, các  làng nghề, dịch vụ nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái của tỉnh thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh, trang fanpage của Mặt trận các cấp trong tỉnh. Phối hợp với các tổ chức thành viên thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên và nhân dân

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tập thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”. Đổi mới phương thức thực hiện vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, chủ động vận động, tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực đạt hiệu quả. Tập trung xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững và triển khai các mô hình phát triển kinh tế, giúp hộ nghèo, nhóm hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hỏa hoạn. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, giúp đỡ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công, các cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng, người cao tuổi, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo, những người tiêu biểu trong các dân tộc.

 Phối hợp với các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội Nông dân các cấp tuyên truyền, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” nhằm kết nối phong trào thi đua sáng tạo của các tổ chức thành viên, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đẩy mạnh việc cơ giới hóa, hiện đại hóa trong sản xuất. Phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành nông nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, sử dụng cây, con giống mới vào sản xuất gắn với quy hoạch vùng sản xuất; chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, các hoạt động ủy thác với ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp với ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về thực hiện các mô hình, dự án, sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Đổi mới việc đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh./.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h