Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái: Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác

05/12/2022 03:39:52 Xem cỡ chữ Google
Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc triển khai tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức nội dung Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức hội nghị quán triệt, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trang (fanpage) Mặt trận Yên Bái. Qua tuyên truyền, giáo dục, hầu hết cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các địa phương trong tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận, Đảng đoàn đã chỉ đạo Chi bộ nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, định kỳ của cơ quan theo chủ đề hàng năm. Căn cứ vào hướng dẫn học tập chuyên đề, 100% MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, công chức cơ quan ký cam kết thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nội dung đăng ký làm theo của tập thể và cá nhân được cụ thể, rõ việc, không chung chung, thiết thực. Đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả các chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và cơ quan trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Qua học tập Chuyên đề hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao được nhận thức tư tưởng, thấu hiểu hơn về tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là những tấm gương sáng ngời và mẫu mực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức học tập và noi theo; cán bộ, đảng viên đã củng cố thêm niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gương mẫu và vận động đồng nghiệp, gia đình và nhân dân nơi cư trú nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; coi việc học tập là nhiệm vụ thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính lâu dài.

Mỗi cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đều nhận thức được rằng, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương ai cũng có thể học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để trở thành một cán bộ tốt, một đảng viên tốt, một người công dân tốt; học tập và làm theo Bác phải trở thành một việc tự giác và thiết thực trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên ở tất cả các vị trí, chức vụ công tác của mình đều đăng ký những việc làm cụ thể bằng chương trình, kế hoạch hành động của cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, xác định đây chính là tiêu chuẩn quan trọng để làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. 100% cán bộ, công chức cơ quan ký cam kết thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Đảng đoàn đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần làm trong năm tiếp theo để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm; Năm 2022, Chi bộ MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát 01 đảng viên trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đảng đoàn MTTQ tỉnh Yên Bái chỉ đạo Chi bộ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát thực hiện hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhiệm vụ của Mặt trận theo Chương trình hành động số  18 của Tỉnh ủy Yên Bái về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, MTTQ các cấp đã tuyên truyền triển khai rộng khắp các Phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là cuộc vân động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vân động “Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam), phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đồng thời,  tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức MTTQ toàn tỉnh trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, MTTQ các cấp xây dựng được 712 mô hình dân vận khéo, 250 tập thể, 40 hộ gia đình và 150 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Trong các mô hình đã đăng ký, có những mô hình rất cụ thể, sát thực tiễn công tác mặt trận và phù hợp với tình hình cơ sở, như: mô hình chức sắc, chức việc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo xanh - sạch - đẹp; mô hình khu dân cư điển hình trong xây dựng nông thôn mới; Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hưởng ứng chương trình thắp sáng đường quê; mô hình Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp;  mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… phối hợp, thống nhất giữa các tổ chức thành viên của MTTQ triển khai 5 nội dung cuộc vận động phù hợp với yêu cầu mới, tích cực vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng các công trình, phần việc, mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới.  vận động Nhân dân tự nguyện hiến trên trên 45 nghìn m2 đất; ủng hộ số tiền gần 100 tỷ đồng để xây dựng 27 nhà văn hóa thôn và đổ bê tông 335 km đường giao thông nông thôn; tham gia trên 270.000 ngày công phát dọn, sửa chữa, vệ sinh 2265 km đường đường làng, ngõ xóm; đào và xây mới 736 hố rác; nạo vét trên 1.200 km cống, rãnh; xây dựng mới 253 tuyến công trình đường điện “thắp sáng đường quê” với chiều dài 233km; chăm sóc và trồng mới 595 tuyến (190 km) đường hoa; trồng trên 15 nghìn cây xanh. Hướng dẫn MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện tiêu chí đô thị văn minh thông qua vận động người dân xây dựng, chỉnh trang nhà cửa; chấp hành các quy định về kinh doanh, buôn bán, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng và nhân rộng các tuyến đường văn minh ở các khu phố bảo đảm thông thoáng, cảnh quan sạch đẹp. Đến nay, toàn tỉnh có 89/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 2/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 01 thị xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

MTTQ chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 88 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Trong đó MTTQ thực hiện tiêu chí môi trường tại 24 xã đã được công nhận nông thôn mới và 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới. Triển khai Kế hoạch 56/KH- MTTQ- BTT, ngày 13/10/2022 về việc khảo sát lấy ý kiến người dân về chất lượng môi trường sống năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với số lượng 54.000 phiếu. Từ kết quả khảo sát sẽ tham mưu, đề xuất với tỉnh những giải pháp về bảo vệ môi trường.

Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Hướng dẫn tiêu chí đánh giá mô hình tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc ở thôn, tổ dân phố. MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản, nâng tổng số mô hình tự quản hiện có là 3.457 tổ tự quản, xây dựng 708 tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc/1.457 tổ tự quản tiêu biểu. Mô hình tổ tự quản đã phát huy hiệu quả tốt, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Tiếp tục duy trì 121 tổ hợp tác do MTTQ chủ trì thành lập, đến nay nhiều tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân.

Chúng tôi về thôn Phú Sơn, xã Yên Phú đúng dịp nhân dân trong thôn tập trung thực hiện Phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân” gắn với Phong trào "Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống” để dịch rào, hiến đất mở rộng lòng, lề đường xây dựng nông thôn. Bà Đỗ Thị Năm - Bí thư Chi bộ- Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phú Sơn cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thôn Phú Sơn lồng ghép trong tất cả các hoạt động và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Hàng năm, Chi bộ thôn tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đăng ký các việc học và làm theo Bác gắn với giải pháp và thời gian thực hiện cùng với đó vận động các hộ dân sinh sống ven trục đường chính phá bỏ cây cối, hoa màu, tường rào để mở rộng lòng, lề đường, tạo sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân trong thôn. Cùng đó, tích cực vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, mở mang các ngành nghề, dịch vụ tạo việc làm, thu nhập ổn định”. Được biết, từ đầu năm đến nay, nhân dân thôn Phú Sơn đã dịch rào, hiến trên 2.000 m2 đất ở và đất vườn tạp, phá bỏ 150 cây ăn quả và hoa màu, 80 m2 mái tôn, 1.250 m2 tường rào, mở rộng 0,7 km trục đường thôn từ 3 m lên 7 m; đóng góp 120 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Hiện thôn đã phát triển 3 tổ hợp tác, có 20 hộ chăn nuôi cho thu nhập cao trên 100 triệu đồng/ năm. Hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người thôn Phú Sơn đạt trên 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2%. 

Thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được giao 13 nhiệm vụ, trong đó có 5 nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể; MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất hiệp thương, phân công và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ..

Công tác an sinh xã hội được chú trọng từ khâu triển khai hướng dẫn bằng văn bản đến kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện. Quỹ ”Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận trên 18 tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu đã vận động và phân bổ 7.574 suất quà Tết với số tiền 4,232 tỷ đồng; vận động và phân bổ 2,5 tỷ đồng từ Tập đoàn Masterise ủng hộ làm 50 nhà đại đoàn kết và các hỗ trợ khác.

Triển khai xây dựng 03 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp hộ nghèo, nhóm hộ nghèo có nguyện vọng, đủ điều kiện thực hiện mô hình và thuộc đối tượng đăng ký thoát nghèo năm 2022 với tổng kinh phí hỗ trợ 75 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh để mua con giống, cây giống. Tiếp tục phối hợp với Ban điều hành Dự án huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân chăm sóc đàn bò thuộc “Dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản” năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các huyện, xã, các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động phụ trách huyện Văn Chấn và xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn: tham dự các kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn, các kỳ sinh hoạt chi bộ tại thôn, tổ; tham gia các hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân”; tiến hành kiểm tra, nắm tình hình cơ sở. Hỗ trợ 30 triệu đồng cho 15 hộ nghèo xã Sơn Lương mua lợn nái sinh sản, tăng gia sản xuất; trao số tiền 2,5 triệu đồng cho 05 học sinh nghèo vượt khó nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023. Hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng tổ chức Ngày hội; tặng 5 xuất quà (trị giá 2,5 triệu đồng) cho 5 hộ nghèo trên địa bàn thôn Bản Dõng. Phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã giúp đỡ thành công 20 hộ thoát nghèo năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022 và Kế hoạch số 37-KH/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. MTTQ và đoàn thể các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy, nhiều đơn vị có cách làm đổi mới, với nhiều giải pháp, mô hình hay để tuyên truyền, thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố hạnh phúc do chính quyền chủ trì thực hiện, MTTQ và đoàn thể các cấp đã phát động, đóng góp nhiều phong trào, giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng đời sống của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Điển hình như Hội phụ nữ với mô hình “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, Đoàn thanh niên phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng “Trường học hạnh phúc”; Hội Nông dân với mô hình “Chi hội nông dân hạnh phúc”; Liên đoàn Lao động với mô hình xây dựng “Công đoàn cơ sở hạnh phúc”. MTTQ cấp huyện bám sát nhiệm vụ của địa phương, tham mưu cho cấp ủy phát động các phong trào thi đua, cụ thể như huyện Văn Yên với phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh, môi trường sống”; huyện Yên Bình với Cuộc vận động thực hiện “06 không, 06 sạch”; thành phố Yên Bái phát động xây dựng các công trình, phần việc năm 2022; huyện Lục Yên với phong trào vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới; huyện Mù Cang Chải với mô hình “Đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc”, ra mắt mô hình thôn, bản hạnh phúc... Những giải pháp, cách làm chủ động của các đơn vị trên đã góp phần làm lan tỏa phong trào thi đua trong toàn tỉnh để các địa phương, đơn vị cùng học tập, nhân rộng thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia.

Xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, MTTQ các cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Mặt trận Tổ quốc về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, gần dân, liêm khiết. Phát huy dân chủ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, đạo đức  trong Đảng, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp Nhân dân về cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhằm hướng tới các mục tiêu Chân - Thiện - Mỹ, với phương châm “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và mọi người dân nâng cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác; tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới tác phong công tác..., góp phần đưa việc học tập ngày càng được thực hiện có chiều sâu. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, được các cấp ủy, tổ chức đảng biểu dương, khen thưởng và nhân rộng./.

KIM TUYẾN- MAI HIÊN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h