Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Hướng tới Kỷ niệm 67 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955-10/9/2022),

09/09/2022 11:37:06 Xem cỡ chữ Google
Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng là chỗ dựa vững chắc của nhà nước, luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đó là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cổ liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đối với MTTQ tỉnh Yên Bái: Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai rộng khắp, hướng về khu dân cư (KDC) các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ đó huy động được sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tài năng, trí tuệ của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bằng sự quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Hướng tới Kỷ niệm 67 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955-10/9/2022), Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về những kết quả nổi bật của MTTQ tỉnh đối với sự phát triển KT-XH trong thời gian qua.

Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

*Ban Biên tập: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của MTTQ tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã của địa phương từ đầu năm đến nay?

 

                   *Đồng chí Phùng Quang Huy:

          - Trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Mặt trận tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Tuyên tuyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó tập trung tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác quản lý và chỉnh trang đô thị, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như hiến đất đai, đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

- MTTQ các cấp tiếp tục chủ trì triển khai hiệu quả công tác vận động cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ” để cùng với các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh đã vận động đc trên 7 tỷ đồng, đã triển khai làm nhà cho 82 hộ nghèo, tặng quà Tết nguyên đán Nhâm dần cho trên 15 nghìn hộ nghèo.

- MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng chống dịch bệnh covid 19, phát huy tốt vai trò của các tổ tự quản trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời vận động nhân dân chung tay ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 trị giá hàng chục tỷ đồng.

- MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Phối hợp với HĐND các cấp tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cư tri giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với cử tri; tập hợp, phản ảnh kịp thời tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đến Đảng, Quốc hội, Nhà nước, HĐND, UBND các cấp xem xét giải quyết tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sựu quản lý hiều hành của chính quyền các cấp.

          Ban Biên tập: Công tác giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng, xin đồng chí cho biết MTTQ các cấp đã triển khai nhiệm vụ như thế nào để công tác giám sát và phản biện xã hội đạt kết quả cao?

* Đồng chí Phùng Quang Huy:

- Thứ nhất về công tác giám sát: BTT ỦY ban MTTQ tỉnh đã Hướng dẫn MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện hàng năm. Trong đó, cần xác định rõ phạm vi, đối tượng và nội dung giám sát. Việc lựa chọn nội dung giám sát đã bám sát vào nghị quyết của cấp ủy, nghị quyết của HĐND các cấp và những vẫn đề Nhân dân quan tâm như: Giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; "Giám sát việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, việc thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở; Giám sát kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Giám sát việc bình xét hộ nghèo”...

- Thứ hai: Về Phản biện xã hội:  Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có văn bản trao đổi với HĐND- UBND tỉnh lựa chọn những nội dung phản biệnsát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân. Việc tổ chức các hội nghị phản biện được Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị chu đáo; mời thành viên trong các Hội đồng tư vấn của Mặt trận, Hội Luật sư, các chuyên gia tham gia phản biện xã hội. Các ý kiến phản biện đã thực sự có chất lượng được các cơ quan soạn thảo tiếp thu.

          *Ban Biên tập: Trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Yên Bái đề ra những giải pháp cụ thể như thế nào để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực trung du và miền núi phía Bắc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã đề ra.

*Đồng chí Phùng Quang Huy: Trong thời gian tới MTTQ tỉnh Yên Bái đề ra những giải pháp sau:

 Một là: MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ, trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh xây dựng con người Yên Bái “thân thiên, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập”, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Hai là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận đông các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Ba là: Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo“, “Quỹ cứu trợ“ để triển khai tốt chương trình giảm nghèo bền vững, các chương trình an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2026.

Bốn là: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh và tham gia các hoạt động giám sát các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

  Phối hợp với HĐND tổ chức tốt các Hội nghị để Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh tiếp xúc cử tri; tập hợp, phản ảnh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đến Đảng, Quốc hội, Nhà nước, HĐND, UBND các cấp xem xét giải quyết.

Năm là: Tiếp tục coi trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở (nhất là đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ cấp cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở thôn, bản, tổ dân phố); nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên, hoạt động của các mô hình Tự quản do MTTQ chủ trì.

* Ban Biên tập: Xin cảm ơn đồng chí./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h