Tin Hoạt động >> Phong trào

Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”năm 2023

08/02/2023 09:18:56 Xem cỡ chữ Google
Ngày 30/01/2023, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 280/KH-BCĐCVĐ về triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó giao cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, thành viên Ban chỉ đạo triển khai Cuộc vận động năm 2023; tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch năm 2023 và chỉ đạo hệ thống ngành dọc ở các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện; chỉ đạo phối hợp các cơ quan truyền thông mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc vận động.

Ảnh: Minh họa

Cùng đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 281/KH-MTTQ-BTT ngày 06/2/2023 về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, thông qua Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hát huy vai trò chủ trì của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhằm tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do trung ương, tỉnh phát động; huy động và tạo nguồn lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đất nước, trọng tâm là các Chương trình mục tiêu Quốc gia (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Năm 2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp, thống nhất giữa các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai 05 nội dung Cuộc vận động:

Vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h