Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền năm 2023

08/02/2023 10:46:30 Xem cỡ chữ Google
Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận biết và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của MTTQ Việt Nam; tuyên truyền đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Tuyên truyền sâu rộng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ IV, năm 2022-2023 và Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tuyên truyền các hoạt động của MTTQ Việt Nam chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên, phát huy vai trò đoàn kết các giai tầng, các cá nhân tiêu biểu trong các giới, đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tuyên truyền kết quả việc đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiêm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

- Tuyên truyền việc thực hiện dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền việc tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; thông tin tuyên truyền đối ngoại.

- Tuyên truyền về việc tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống MTTQ Việt Nam việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”và tuyên truyền những kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện trong năm.

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam. Triển khai trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam việc tuyên truyền trên internet (website), nhất là trên mạng xã hội (trang cộng đồng Fanpage trên Facebook, các nhóm Zalo...).

- Đổi mới và nâng cao chất lượng Báo cáo tình hình nhân dân hằng quý, tập trung vào các nội dung, như: việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các vụ việc bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm. Triển khai ứng dụng kết quả Đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của MTTQ Việt Nam”.

Đó là những nội dung công tác tuyên truyền của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong Hướng dẫn số 96/HD-MTTW-BTT, ngày 01/02/2023 về hướng dẫn trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023.

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h