Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

05/08/2020 09:06:42 Xem cỡ chữ Google
Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Qua đó góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các nội dung trọng tâm:

Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua; Nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền về vai trò lịch sử của Mặt trận Việt Minh, những đóng góp quan trọng của quân và dân Yên Bái trong thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định đóng góp to lớn của Mặt trận Việt Minh trong việc phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, chỉ đạo phong trào kháng Nhật cứu nước, tạo tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, những bài học kinh nghiệm quý báu mà thắng lợi của Cách mạng Tháng tám để lại cho Đảng bộ tỉnh Yên Bái...Qua đó, tiếp tục phát huy và làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, bất khuất, anh dũng và đoàn kết đã được các thế hệ đi trước hun đúc.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền miệng, qua hệ thống Phát thanh, đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên, phát tài liệu đến các hộ dân; tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Ủy ban ban MTTQ tỉnh.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp chủ động, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp với các tổ chức thành viên Phát động phong trào thi đua; các chương trình hành động, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phòng trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”…góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh năm 2020./.

Thảo Nhi

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h