Tin Hoạt động >> Chính trị

Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân

10/08/2021 11:03:39 Xem cỡ chữ Google
Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng “phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp để MTTQ tổ chức thực hiện đó là:

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2020.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ theo hướng sâu sát, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tăng cường quan hệ mật thiết với nhân dân.

Hiện nay MTTQ các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận 62-KL/TW ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. MTTQ đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch, hướng dẫn để MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở quán triệt các chỉ đạo của Tỉnh ủy, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp đã không ngừng đổi mới trong cách thức phối hợp, thống nhất hành động và hiệp thương dân chủ giữa các thành viên của MTTQ. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp Nhân dân phù hợp với từng địa bàn dân cư, dân tộc, lứa tuổi, trong đó quan tâm đến nhân dân là người đồng bào vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh các trường bán trú, nội trú vùng cao, phụ nữ, thanh, thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái tập trung vào 5 chương trình hành động đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhan dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ cần tập trung vào những nhiệm vu, giải pháp:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Yên Bái giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu 95% trở lên cán bộ chuyên trách của MTTQ và đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục tuyền tuyền trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đa dạng các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Một trong những đổi mới nội dung, giải pháp đã và đang triển khai có hiệu quả là coi trọng phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, Chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Khi xảy ra các vụ việc nổi cộm, bức xúc trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với các ngành chức năng, các tổ đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với những vụ việc phức tạp thì thành lập tổ công tác do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, các ngành chức năng giải quyết. Vì vậy, các vụ việc lớn, đột xuất, nổi cộm, bức xúc xẩy ra đều được cả hệ thống chính trị vào cuộc, giải quyết kịp thời, góp phần yên dân và ổn định tình hình trên địa bàn. Làm tốt công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò của các nhân sỹ trí thức, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc trong các tôn giáo,… thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Tích cực mở rộng tổ chức, tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở thôn, tổ dân phố nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm; không ngừng khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư; giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân theo phong cách " Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” Phấn đấu hàng năm có 100% số thôn, tổ dân phố tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua Trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các kênh thông tin của các tổ chức thành viên. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, thông qua đó tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận đầy đủ kịp thời các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”, các kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của các nhân sỹ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự ổn định tình hình ở địa bàn cơ sở.

Thời gian tới để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra, MTTQ các cấp của chúng ta cần đổi mới về phương thức, cần coi trọng và nâng cao tính hiệu quả, thực chất hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong Mặt trận để phát huy được sức mạnh tổng hợp các giai tầng, lực lượng trong xã hội, tránh chồng chéo, bệnh thành tích, gây quá tải cho cơ sở. Mặt trận cần thực hiện tốt chức năng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan nhà nước, trong đó cần thường xuyên gặp gỡ, có cách thức để lắng nghe, tập hợp và phản ánh ý kiến của Nhân dân. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; Điều lệ, Luật Mặt trận Tổ quốc và điều lệ của các đoàn thể chính trị - xã hội. Bám sát Nghị quyết XIX đảng bộ tỉnh và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình hành động hằng năm của Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nắm được mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời phối hợp tổ chức sơ tổng kết các chương trình, kế hoạch đã đề ra để rút kinh nghiệm và có giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xây dựng, triển khai hiệu quả cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Để triển khai hiệu quả cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trong thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục ký Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 173/173 xã, phường, thị trấn xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Bên cạnh đó, chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên được đẩy mạnh và mở rộng về nội dung và hình thức. Quan hệ phối hợp với cơ quan Nhà nước được phát huy thông qua ký kết các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành như chương trình phối hợp công tác với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hưởng ứng và tổ chức các hoạt động ngày quốc phòng toàn dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái và các tổ chức thành viên đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư và từng thành phần xã hội. Công tác kiện toàn Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư được quan tâm; hàng năm có 30% Ban công tác Mặt trận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 50% Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc; nâng cao chất lượng của các hội nghị tiếp xúc cử tri, mở rộng thành phần tiếp xúc, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đề xuất với Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách để thúc đấy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.

Để khai hiệu quả cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới đó là:

Tham mưu hoàn thiện cơ chế về sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền đảm bảo cho các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo.

Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác Mặt trận; 100% MTTQ các huyện, thị, thành phố và 80% MTTQ xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận khu dân cư đạt vững mạnh xuất sắc; không có đơn vị yếu kém.

 Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của đoàn viên, hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội...

Bám sát nhiệm vụ của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, theo hướng bám sát “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch; với phương châm “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, sát tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của MTTQ các cấp. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể phát động, trọng tâm là Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Khơi dậy trong nhân dân lòng tự hào dân tộc, nâng cao tính tự giác, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2021, MTTQ các cấp phấn đấu xây dựng 1.078 Tổ tự quản tiêu biểu; 27 tổ hợp tác, xây dựng ít nhất 20 nhà đại đoàn kết, vận động giúp đỡ ít nhất 15 hộ thoát nghèo, MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 19 xã đã được công nhận nông thôn mới và 4 xã dự kiến công nhận nông thôn mới trong năm 2021.

Với phương châm “Lấy sức dân để lo cuộc sống cho dân”, trong những năm qua MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động để nhân dân hiến hàng trăm nghìn mét đất, tham gia hàng ngàn ngày công lao động để tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Nhằm góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, năm 2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và các địa phương triển khai làm trên 1000 nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 08 -HĐND tỉnh. Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh huy động 8.230.000.000 đ (Tám tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng) để tặng quà cho trên 15 nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Là năm đầu tiên 100 % hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán, thể hiện quyết tâm cao của Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trong công tác chăm lo cho người nghèo, người yêu thế, thực hiện phương châm “không để ai ở lại phía sau”.

Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực to lớn phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập; thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Quan điểm của Đại hội XIII thể hiện rõ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay được cấu thành bởi mọi người dân Việt Nam trong tất cả các dân tộc, tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp, bộ phận xã hội khác nhau. Mỗi giai cấp, tầng lớp, mỗi bộ phận xã hội đều đóng góp một vai trò nhất định trong việc tạo nên sức mạnh chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đều được Đảng ta trân trọng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phát triển quan điểm của Đại hội XII, Đại hội XIII khẳng định tầm quan trọng không thể thay thế của tất cả các giai cấp, tầng lớp xã hội nhưng không xác định vai trò “nền tảng” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối với bất kỳ giai cấp, tầng lớp nào. Để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực to lớn phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập; thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này MTTQ các cấp: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát cán bộ, đảng viên theo tinh thần, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của nhân dân; lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tạo sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TU ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TU ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã, hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên” .

Tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ cách đây hơn 60 năm khi người về thăm Yên Bái, đó là: “Phải đoàn kết chặt chẽ các dân tộc, tạo ra sức mạnh trong chiến đấu cũng như sản xuất, tích cực tăng gia để có đời sống ấm no, thực hành tiết kiệm, thực hiện đời sống văn hóa mới”. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngại khó, ngại khổ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh Yên Bái phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, ra sức thi đua, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hội nhập và phát triển./.

Kim Tuyến - Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h