Tin Hoạt động >> Chính trị

NGÀY HỘI CỦA LÒNG DÂN NHÂN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG - NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2021

12/11/2021 10:39:53 Xem cỡ chữ Google
91 năm trước đây, sau 9 tháng Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, ngày 18-11-1930, Hội phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ra đời (nay là MTTQ Việt Nam) do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết toàn dân, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, góp phần làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của dân tộc. Trải qua 91 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, huy động nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Sự hình thành và phát triển, cùng những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 91 năm qua trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần khẳng định và tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đã nhiều năm qua, dịp kỷ niệm Ngày thành lập MTDTTN, ngày 18 tháng 11 hằng năm, trở thành "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc". Các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc đồng loạt tổ chức Ngày hội; cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của MTDTTNVN; tổng kết một năm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và ký kết giao ước thi đua đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động trong năm tới; đồng thời, có nhiều hoạt động văn hoá truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, bảo vệ môi trường... Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp, các cán bộ, đảng viên đều đến khu dân cư tham gia Ngày hội, tăng cường mối liên hệ ngày càng gắn bó, mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết từ cộng đồng khu dân cư.

Từ khi có Đảng và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời năm 1930. tỉnh Yên Bái thường xuyên được tiếp nhận ảnh hưởng cách mạng từ các nơi. Tin tức đấu tranh đều đặn dọi về qua nhiều nguồn, nhiều dạng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận dân tộc thống nhất, phong trào yêu nước của thanh niên và các tầng lớp nhân dân đã từng bước hình thành và phát triển. Tiêu biểu là phong trào “Du kích vận động chiến”, “Lấy súng giặc đánh giặc”, phong trào “tăng gia sản xuất”, “Vừa kháng chiến vừa kiến quốc”, “Diệt giặc dốt”v.v… Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám ruộng đồng, nhà máy, vừa sản xuất, công tác, học tập, ra sức tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đưa giang sơn về một mối và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp đổi mới đât nước ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp và tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động đa dạng hóa các hình thức tập hợp củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, tập hợp đoàn kết, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc vận động,  các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự hiệu quả có sức lan tỏa lớn trong các tầng lớp nhân dân. Ngày càng có nhiều địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc. MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến thôn, bản, tổ dân phố đã tập trung tuyên truyền vận động cấc tầng lớp nhân dân thực hiện mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, vừa thực hiện có hiệu quả, động bộ các biện pháp phòng chóng dịch bênh Covid 19, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị, đóng góp nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, từng bước nâng cao các chỉ số hạnh phúc cho người dân, xây dựng con người Yên Bái “ Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập”.

 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

 Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, dưới sự lãnh đạo của Đảng và hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung cao độ “chống dịch như chống giặc”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ  kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh để chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ vững Yên Bái là vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh covid-19.

Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái được Ủy ban MTTQ các cấp hướng dẫn chuẩn bị sớm (từ đầu tháng 10), các thôn, tổ căn cứ tình hình thực tế tổ chức Ngày hội hội trong các ngày 13 và 14/11, đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch. Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong cộng đồng; phát huy quyền làm chủ, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân trong củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước. Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để người dân tự đánh giá kết quả tinh thần đoàn kết, tự quản của cộng đồng; suy tôn, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, việc tổ chức Ngày hội để kịp thời biểu dương, động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân để phòng, chống và chiến thắng đại dịch và vì thế tinh thần đại đoàn kết hơn lúc nào hết sẽ được nhân lên gấp bội, Khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đó cũng chính là “Ngày hội của lòng dân”./.

 

 

 

Kim Tuyến

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h