Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái

06/12/2021 10:10:19 Xem cỡ chữ Google
- Sáng nay, 6/12, Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái đã có bài phát biểu chỉ đạo Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

 Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp

- Kính thưa các vị đại biểu, khách quý

- Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX khai mạc Kỳ họp thứ 4 trong bối cảnh chúng ta đang ra sức thi đua hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2021, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chào mừng và những lời chúc tốt đẹp nhất; chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp!

Thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Theo chương trình, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; quyết nghị thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022; thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp,Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ, công phu, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp; trực tiếp cho ý kiến định hướng đối với một số nội dung, vấn đề quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình Kỳ họp. Để các vị đại biểu HĐND tỉnh có thêm căn cứ thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết của Kỳ họp, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Với tinh thần “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2021, nổi bật là:

Thứ nhất, đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng và ban hành đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để triển khai trong cả nhiệm kỳ. Đến nay, đã ban hành 23 Nghị quyết, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 14 Nghị quyết của HĐND Tỉnh, 18 đề án, chính sách của UBND tỉnh. Các nghị quyết, đề án, chính sách cơ bản được triển khai kịp thời, hiệu quả, bước đầu đi vào cuộc sống và thu được những kết quả tích cực; đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của năm 2021 và cả nhiệm kỳ.

Thứ hai, với sự đoàn kết, đồng thuận cao của các cấp ủy, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã tổ chức thành công toàn diện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau bầu cử, đã kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, chính quyền các cấp. Theo báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, cũng như kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chúng ta có thể khẳng định rằng, chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới đã rất chủ động, có nhiều đổi mới với nỗ lực, quyết tâm cao để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ.

Thứ ba, mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, song với sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, chúng ta đã ứng phó hiệu quả, linh hoạt với dịch bệnh, đồng thời, duy trì và phát triển kinh tế - xã hội một cách tích cực.

Bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều điểm sáng, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,11%, đứng thứ 2/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, bằng 1,4 lần bình quân chung của vùng, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt trên 4.200 tỷ đồng (bằng 164% dự toán Trung ương giao). Dự ước đến hết năm 2021, chúng ta sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/32 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu khó như: Thu ngân sách; tổng vốn đầu tư phát triển; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm... Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, chăm lo và có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình Kỳ họp.

Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả để tổ chức thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

2. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Trên cơ sở dự ước kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đảm bảo khoa học, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, có tính đến yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vá các cơ chế, chính sách mới ban hành của Trung ương...

Thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, trong đó sẽ có nhiều chương trình, cơ chế, chính sách thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước, qua đó tạo cơ hội để chúng ta đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, năm 2022 được Tỉnh ủy xác đinh là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là: thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kế cấu hạ tầng và chuyển đổi số, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Điều đó, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần thực sự nỗ lực, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, quyết tâm cao độ để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2022.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022.

3. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị thông qua một số nghị quyết về lĩnh vực quản lý thu - chi ngân sách, dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đây là những nghị quyết quan trọng, có tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công nói riêng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 nói chung.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo định hướng để Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng dự thảo các nghị quyết, trên nguyên tắc tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, trong đó:

(i) Đối với công tác quản lý thu, chi và dự toán ngân sách địa phương: Kế thừa và giữ ổn định các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu, nhiệm vụ chi của giai đoạn 2017-2021 để áp dụng cho năm 2022; Cơ bản áp dụng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 - năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách tương tự như năm 2021, chỉ điều chỉnh tăng định mức chi đối với các trường tiểu học và UBND cấp xã; dự toán thu xây dựng ở mức phấn đấu cao (đạt trên 4.600 tỷ đồng); dự toán chi xây dựng theo hướng tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để dành nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách phát sinh khác.

(iii) Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2022, việc lựa chọn danh mục và bố trí kế hoạch vốn theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư phân tán, giàn trải, ưu tiên cho các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn, dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện, các dự án trọng điểm, quan trọng có tác động lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trên cơ sở các dự thảo nghị quyết đã được UBND tỉnh chuẩn bị và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, Tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào nội dung của các dự thảo Nghị quyết để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

4. Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Kỳ họp Đề án nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, từ thực tiễn quá trình hoạt động tại địa phương mình, đánh giá kỹ lưỡng những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, để nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhất là trong việc thực hiện chức năng ban hành thể chế, chính sách, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; qua đó phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Yên Bái.

5. Bên cạnh các nghị quyết quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận và quyết nghị thông qua, Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian phù hợp tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét báo cáo công tác năm 2021 của HĐND tỉnh; nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh...

Toàn bộ tài liệu, báo cáo đã được các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và được gửi đến các vị đại biểu HĐND để nghiên cứu, kết hợp thảo luận cùng các nội dung liên quan.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp diễn ra trong thời gian 02 ngày, với nhiều nội dung rất quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. Một lần nữa, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, đề án, chính sách trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ theo luật định.

Đề nghị UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình kỳ họp để các đại biểu HĐND có căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua. Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quyết định, đề án, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả.

Đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Phát huy thành tích, kết quả đạt được năm 2021, tôi kêu gọi toàn thể các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chủ động, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Một lần nữa, kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h