Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thông báo kết quả phân phối nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid -19 và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo năm 2020

27/07/2022 04:43:13 Xem cỡ chữ Google
Năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ từ nguồn các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái Thông báo kết quả phân phối nguồn lực như sau:

 

 

ĐVT: Đồng

STT

Nội dung phân bổ

Số tiền

I

Phân bổ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

2.004.000.000

1

Hỗ trợ bệnh viện Bạch Mai phòng, chống dịch Covid-19

500.000.000

2

Phân bổ cho Sở Y tế mua trang thiết bị y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh

1.504.000.000

II

Phân bổ nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

3.840.000.000

TỔNG CỘNG

5.844.000.000

 

Tổng số tiền (bằng chữ): Năm tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu đồng.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h