Tin Hoạt động >> Chính trị

Chi bộ Cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

17/08/2022 03:57:28 Xem cỡ chữ Google
Ngày 15/8/2022, Chi bộ cơ quan MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ

Trong buổi sinh hoạt, đồng chí Phùng Quang Huy - Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Chi bộ cơ quan đã quán triệt những nội dung cốt lõi của 04 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 - tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trong thời gian qua, Đảng đoàn thường xuyên chỉ đạo Chi bộ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn triển khai các cuộc vận động, phong trào trong hệ thống Mặt trận các cấp. Qua đó đã xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Các cuộc vận động, phong trào, hoạt động công tác Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính thực chất hiệu quả thực chất...

Ngay sau Hội nghị quán triệt, Chi bộ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên đảng đoàn, tổ đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết, bám sát với chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và gắn với chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để triển khai thực hiện ngay trong thời gian tới./.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h