Tin Hoạt động >> Phong trào

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 118-CTr/TU, ngày 30/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

03/11/2022 10:11:53 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình hành động số 118 của Tỉnh ủy Yên Bái; Kế hoạch số 05-KH/ĐĐMTTQ ngày 18/10/2022 của Đảng đoàn MTTQ tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 118-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung

Mô hình Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn hiệu quả của chi hội phụ nữ thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên

Cụ thể hóa quan điểm, mục  tiêu và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động số 118-CTr/TU, ngày 30/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ  hợp tác đối với phát triển kinh tế đất nước.

 Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên ban hành kế hoạch  tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác; chủ trì, phối hợp tổ chức giám sát việc thực thi pháp luật về kinh tế tập thể và các chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trong giai đoạn hiện nay, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia phát triển kinh tế tập thể; tham gia tư vấn, hỗ trợ, thành lập mới hợp tác xã và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể.

Phối hợp tuyên truyền, vận động Hợp tác xã cải tiến, áp dụng khoa học, đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến, ứng dụng công nghệ số trong tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, giám sát nguồn gốc, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đặc biệt chuyển đổi số trong các hợp tác xã nông nghiệp để tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, bảo đảm tiêu chuẩn...theo nhu cầu người tiêu dùng.

Hằng năm, đưa nội dung vận động Nhân dân tham gia phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã lồng ghép vào nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã và xây dựng mô hình kinh tế tập thể, Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, website, fanpage của MTTQ Việt Nam mạng xã hội (facebook, zalo,..); qua các chương trình, đối thoại, tọa đàm, hội nghị, qua các ấn phẩm, hệ thống thông tin cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên…

Phát huy vai trò tích cực của những người có uy tín ở cộng đồng ( già làng, trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, chức sắc, chức việc tôn giáo...) trong tuyên truyền, vận động đồng bào, tôn giáo tham gia phát triển kinh tế tập thể và HTX, các tổ hợp tác.

Công tác giám sát và phản biện xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát về Luật Hợp tác xã và các chính sách, hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới: Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 3/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025.

- Phát huy vai trò Nhân dân trong giám sát thực hiện các chính sách, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các ý kiến tham gia góp ý, phản biện vào dự thảo các Chương trình, Đề án liên quan đến chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác trong đó chú trọng đến HTX nông nghiệp.

 Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh.

 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h