Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thông Báo kết quả tiếp nhận và phân phối nguồn lực Công tác Cứu trợ năm 2022

24/02/2023 02:28:14 Xem cỡ chữ Google
BAN BIÊN TẬP Thông Báo kết quả tiếp nhận và phân phối nguồn lực Công tác Cứu trợ năm 2022 cụ thể như sau:

 

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH YÊN BÁI
BAN THƯỜNG TRỰC
 
       
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC
Công tác Cứu trợ năm 2022
       
STT Diễn giải Số tiền (đồng)
1 Tồn năm 2021 chuyển sang 10.309.090.369
2 Thu     0
3 Chi      0
4 Tồn      10.309.090.369
BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h