Tin Hoạt động >> Chính trị

Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029

08/03/2024 01:45:08 Xem cỡ chữ Google
Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Để kịp thời nắm bắt những thông tin về việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái, lần thứ XVI nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Biên tậpTrang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Quang Huy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về nội dung này.

Ban Biên tập: Xin ông cho biết một số thông tin về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái, lần thứ XVI nhiệm kỳ 2024-2029?

Ông Phùng Quang Huy: Căn cứ Điều lệ MTTQ Việt Nam, Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chỉ thị số 37 ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái, lần thứ XVI nhiệm kỳ 20224 – 2029, trong đó có những yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể đối việc tổ chức Đại hội như: Việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, trên cơ sở đó chỉ ra những khuyết điểm hạn chế, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn cho nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp cần đánh giá đúng kết quả, tồn tại hạn chế trong hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp; Việc xác định phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới, trong đó cần lựa chọn những vấn đề mới có tính đại diện cho các lĩnh vực, vùng miền, cách làm hay, sáng tạo, đề ra các giải pháp có tính khả thi nhằm phát huy và thực hiện tốt hơn vai trò trách nhiệm của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh; việc xây dựng đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn và Chỉ thị số 37 ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với việc hướng dẫn chuẩn bị các văn kiện, công tác nhân sự trình Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã quyết định thành lập 3 Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029; thành lập Ban Tổ chức Đại hội; Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban ban phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ban Biên tập: Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng như thế nào để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thưa ông?

Ông Phùng Quang Huy: Xác định công tác nhân sự là một nội dung hết sức quan trọng của Đại hội, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự cho MTTQ các cấp. Trong đó, yêu cầu cơ cấu, thành phần, số lượng phải đảm bảo đúng quy định, thành phần tham gia Ủy ban MTTQ các cấp phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, trong đó quan tâm là những người tiêu biểu, có uy tín, kỹ năng vận động quần chúng, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực, ngành nghề…., tỷ lệ người tái cử không quá 60% số ủy viên Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024; số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 không nên thấp hơn so với nhiệm kỳ 2019-2024 và có thể mở rộng thành phần, số lượng tổ chức thành viên nhưng không vượt quá 10% so với nhiệm kỳ hiện tại. Về số lượng Ủy ban MTTQ cấp xã sẽ là từ 30 - 55 ủy viên; Ủy ban MTTQ cấp huyện  từ 45 - 65 ủy viên; Ủy ban MTTQ cấp tỉnh từ 65 - 95 ủy viên. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường trực nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng theo phân cấp quản lý cán bộ, có số lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã có số lượng từ 3 - 5 người (gồm Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện có số lượng từ 3 -5 người (gồm Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch chuyên trách và các ủy viên Thường trực);  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh có số lượng từ 7 - 9 người (gồm Chủ tịch, từ 2 - 3 Phó Chủ tịch và các ủy viên Thường trực).

Ban Biên tập: Ông có thể cho biết về tình hình tổ chức Đại hội MTTQ các cấp đến thời điểm này và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới?

Ông Phùng Quang Huy: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố, mỗi đơn vị lựa chọn 1 đơn vị để tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2024 – 2029 để rút kinh nghiệm, bao gồm Ủy ban MTTQ xã Tân Lĩnh (huyện Lục Yên), Đại Đồng (huyện Yên Bình), phường Minh Tấn (thành phố Yên Bái), Minh Quán (huyện Trấn Yên), Ngòi A (huyện Văn Yên), Thượng Bằng La (huyện Văn Chấn), xã Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ), thị trấn Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu), Lao Chải (huyện Mù Cang Chải). Kết quả, đến ngày 5/3/2024, đã có 116/173 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2024 – 2029, hai đơn vị đã hoàn thành xong việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã là thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu. Việc tổ chức đại hội MTTQ cấp xã sẽ hoàn thành trước 30/3/2024.  Ủy ban MTTQ tỉnh đã lựa chọn Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái là đơn vị tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029, Đại hội điểm dự kiến được tổ chức trong 2 ngày, thời gian đầu tháng 4/2024. Sau đại hội điểm cấp huyện, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đại hội MTTQ các địa phương còn lại đảm bảo đúng Điều lệ MTTQ Việt Nam và Kế hoạch do Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra, theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện sẽ hoàn thành xong trước 30/5/2024. Cùng với chỉ đạo đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các tiểu ban đại hội MTTQ cấp tỉnh chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Biên tập: Xin trân trọng cảm ơn ông!

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h