Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

04/01/2021 09:09:53 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát như Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình của tỉnh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW, 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh đã từng bước nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; Đồng thời phối hợp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 51- CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03/CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Thông tri số 07/TTr-MTTQ-BTT ngày 28/1/2016 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đặc biệt là trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, trước và sau kỳ họp Quốc hội khóa XIV.

Kiểm tra tình hình thực hiện KH 191 của Tỉnh ủy và công tác phòng chống dịch COVID; làm nhà ở tại xã Túc Đán, Pá Lau Trạm Tấu

Từ năm 2013 đến nay công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp đạt được nhiều kết quả tích cực: Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tổ chức 247 đoàn giám sát; tham gia 768 cuộc giám sát; Ban Thanh tra nhân dân xã phường, thị trấn giám sát được 7.200 cuộc; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn đã tiến hành giám sát trên 4.720 công trình, dự án được đầu tư tại địa phương; Công tác phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quan tâm triển khai thực hiện, đã góp phần nâng cao chất lượng các đề án, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đã có 19.851 ý kiến phản ánh, nhìn chung các ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ các cấp được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nâng cao vai trò công tác phối hợp năm 2019, 2020 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện giám sát Quy định số 124-QĐi/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã có nhiều ý kiến kiến nghị với chính quyền các cấp về những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách.

Việc thực hiện Chương trình phối hợp về công tác giám sát, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm. Đồng thời, phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia với chính quyền cùng cấp, nhất là cấp cơ sở trong việc thực hiện quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, sử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông qua hoạt động giám sát kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ năm 2013 đến nay MTTQ các cấp đã tiếp 5.075 buổi, với 7.695 lượt người, tiếp nhận tổng số 733 đơn thư.

Từ những kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác từ năm 2013 đến nay và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong thời gian tới MTTQ tỉnh tiếp tục có sự phối hợp tốt trong thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào các văn bản luật, các chương trình, đề án có liên quan. Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh; thường xuyên tổ chức trao đổi thông tin các vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên; Phối hợp chỉ đạo các cấp tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; Chương trình giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Tập trung giám sát việc giải quyết, thực hiện các kiến nghị sau giám sát; giám sát tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm./.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h