Tin Hoạt động >> Chính trị

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020

04/08/2017 10:43:51 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Ban Thường trực UBMTTQ huyện tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020 với các đoàn thể. Tham dự hội nghị có đồng chí Doãn Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, LĐLĐ, Hội khuyến học, Lãnh đạo huyện đoàn, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện.

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020; Thực hiện Chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Văn Yên thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời tạo sự phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc và đặc thù, thế mạnh của các đoàn thể để triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Văn Yên.  

Mục đích của hội nghị ký kết Chương trình phối hợp là phát huy sức mạnh tổng hợp của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện Cuộc vận động trên cơ sở phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc, tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên Mặt trận. Cùng với việc thống nhất phối hợp triển khai trong công tác tuyên truyền, vận động; công tác giám sát, kiểm tra việc triển khai Cuộc vận động.      

(Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp diễn ra tốt đẹp)

   Trong Chương trình phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức huyện đã phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức trong việc thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, những mô hình, công trình, đơn vị chỉ đạo làm điểm của từng tổ chức. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức các cấp trong huyện  bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần quan trọng thực hiện 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 4/5 tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện hóa mục tiêu: Đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 10/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Khánh Chi - Đài TTTH huyện Văn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h