Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

07/01/2022 02:59:43 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đã triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy. Tạo đà thực hiện tốt Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Điều đó thể hiện qua việc MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau với hàng trăm ý kiến đối với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Công tác phối hợp giữa mặt trận với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Để thực hiện tốt công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chú trọng công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên có rất nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, qua các kỳ tiếp xúc cử tri và qua nhiều kênh thông tin, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết kịp thời và dứt điểm, tạo sự đồng thuận của cử tri và nhân dân, hạn chế việc khiếu nại kéo dài, gây bức xúc, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất của MTTQ các cấp trong năm 2021, chính là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với trách nhiệm tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tham gia giám sát việc bầu cử theo luật định, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái ban hành nhiều văn bản các loại để chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp triển khai, thực hiện công tác bầu cử; phối hợp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định; tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian, đúng quy trình các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử theo Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Quy trình 03 bước hiệp thương diễn ra suôn sẻ, đoàn kết, đồng thuận cao; không có trường hợp thiếu chuẩn, thiếu điều kiện; không có vấn đề về lịch sử; không xảy ra khiếu nại, tố cáo quá trình trình hiệp thương.

Các cuộc hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc, nơi cư trú và gặp gỡ với những người ứng cử được phối hợp chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo quy trình, nội dung, chất lượng. Hoạt động kiểm tra, giám sát về bầu cử được phối hợp thực hiện thường xuyên. Trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra cuộc bầu cử không xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử cũng như kết quả cuộc bầu cử, góp phần làm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%. 

Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Năm 2021, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 3.895 Hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 292.000 lượt cử tri tham dự. Tại các hội nghị có trên 11.900 lượt cử tri phát biểu ý kiến, đa số các ý kiến đã được đại biểu HĐND trả lời trực tiếp tại hội nghị. Qua tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trước các kỳ họp, trong đó có 56 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh tập trung vào các lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đã được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và Nhân dân; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp.

Hoạt động tiếp công dân được thực hiện thường xuyên; Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tiếp 74 lượt công dân. Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp 58 lượt công dân, tiếp nhận 09 đơn, đã giải thích và hướng dẫn công dân chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền. MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm và phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, đồng bào theo đạo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội.

MTTQ các cấp không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận các cấp đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành 379 cuộc giám sát (cấp tỉnh 13 cuộc, cấp huyện 70, cấp xã 296, trong đó chủ yếu là giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại địa phương. MTTQ tỉnh phối hợp tham gia 12 cuộc giám sát với các cơ quan, đơn vị. Sau giám sát, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn giám sát đều được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện đánh giá cao và được tiếp thu, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, quyền lợi của người dân được đảm bảo, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tham gia phản biện xã hội đối với 03 dự thảo, các ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần nâng cao chất lượng văn bản và đảm bảo tính khả thi khi được triển khai thực hiện…

Ủy ban MTTQ cấp xã phát huy vai trò của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội, kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Năm, 2021, Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát 1.935 cuộc, nội dung chủ yếu tập trung vào giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, công tác bầu cử.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở được triển khai có hiệu quả thông qua công tác hòa giải đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, tình làng nghĩa xóm, đoàn kết nội bộ Nhân dân, làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; theo dõi, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn...

Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức. Tỷ lệ thu hút quần chúng tham gia vào các hoạt động của tổ chức đoàn thể  trên 75%. Năm 2021, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức trên 15.000 hoạt động, tỷ lệ thu hút quần chúng tham gia vào các hoạt động của tổ chức đoàn thể đạt trên 75%. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đa đạng hoá các hình thức tổ chức, đổi mới nội dung phương thức đoàn kết tập hợp nhân dân, phát triển tổ chức, thu hút và kết nạp đoàn viên, hội viên. Cụ thể: Ủy ban MTTQ tỉnh kết nạp thêm 01 tổ chức thành viên (Đoàn luật sư tỉnh) nâng tổng số tổ chức thành viên lên 33 tổ chức thành viên;  Liên đoàn lao động tỉnh thành lập mới được 30 Công đoàn cơ sở; kết nạp mới 2.179 đoàn viên, nâng tổng số hội viên lên 40.467/41.753 tỷ lệ thu hút đạt 96,9%; Hội Liên hiệp phụ nữ: kết nạp mới 1.523 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 155.614, tỷ lệ thu hút đạt 76,9%.; Hội Cựu Chiến binh tỉnh:  kết nạp mới 350 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 36.225/37.700, tỷ lệ thu hút đạt 96%; Hội Nông dân tỉnh kết nạp mới 2.545 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 117.095, tỷ lệ thu hút đạt 80,5 %; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh kết nạp mới 6.978 đoàn viên; nâng tổng số đoàn viên, hội viên lên 162.235/ 207.722 thanh niên, tỷ lệ thu hút đạt 78%.

Cùng với đó tuyên tuyền vận động tham gia các công trình, phần việc cụ thể trong các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các cuộc vận động ở các địa phương, thu hút các tổ chức thành viên và đông đảo nhân dân tham gia, tiêu biểu nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, các hoạt động an sinh xã hội ngày càng được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo cuộc sống, số hộ vươn lên thoát nghèo, có đời sống khá ngày càng tăng.

Trong những năm qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tập trung tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội. Qua tuyên truyền, nhân dân tự nguyện hiến trên 854.000 m2 đất, gần 200 nghìn ngày công, 3,724 tỷ đồng tiền mặt, mở rộng 255,340 km đường giao thông nông thôn... Đến nay, đã có 03 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới; có 87/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (58%), 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 18/23 phường, thị trấn được công nhận là “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 Đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: với những kết quả đạt được trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. 

Từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, được Đảng tin giao nhiều nhiệm vụ quan trọng; để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp đề ra số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực, chủ động phản ánh, góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, là cơ sở chính trị, là “cầu nối” góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Hai là , tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của Mặt trận Tổ quốc các cấp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Ba là, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, vận động Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trọng sạch, vững mạnh.

Bốn là , nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Ủy ban MTTQ các cấp.

Năm là, tích cực đề xuất với cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, nhất là việc bố trí, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện có phẩm chất, bản lĩnh chính trị và trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác Mặt trận, nhất là yêu cầu trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Với niềm tin vào sự đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của tỉnh, là cầu nối gần nhất giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và tạo đà thực hiện tốt Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022./.

 

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h