Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tham gia báo cáo viên tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

12/05/2021 02:25:52 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia báo cáo viên tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới cán bộ, đảng viên các Đảng bộ Phường Đồng Tâm, Minh Tân và Hợp Minh.

Quang cảnh Hội nghị báo cáo viên

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Huy đã truyền đạt nội dung cốt lõi, quan trọng, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: Những thành tựu đạt được sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), 10 năm thực hiên cương lĩnh sửa đổi bổ sung (cương lĩnh năm 2011); 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 – 2020; Kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh trong 5 năm qua ... Đồng thời, quán triệt tuyên truyền những định hướng phát triển đất nước đến năm 2025-2030 và tầm nhìn năm 2045, những nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm tới. Trong đó, nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá. Cùng với đó, đồng chí tuyên truyền về công tác chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội hóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, quan trọng, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Thảo Nhi

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h