Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021 tại huyện Yên Bình.

27/10/2021 04:08:15 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kết luận số 37-KL/TU, ngày 23/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn chỉnh, ban hành triển khai, thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021; Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, về giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021; Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021 tại huyện Yên Bình. Từ ngày 23-24/9/2021, Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam do Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn; các thành viên đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra tỉnh; Sở Tư Pháp tỉnh; Hội Luật gia- Đoàn Luật sư tỉnh và lãnh đạo, cán bộ Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai giám sát nội dung kế hoạch nêu trên tại UBND huyện Yên Bình và UBND một số xã Vũ Linh, Phú Thịnh và Thị trấn Thác Bà, kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Quy định 11-QĐi/TW ngày 8/02/2019 của Bộ Chính trị

- Từ năm 2020 đến 30/6 năm 2021, cấp ủy, Huyện ủy, UBND huyện Yên Bình đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nghiêm túc qunas triệt và triển khai thực hiện Quy định 11-QĐi/TW ngày 8/02/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Cấp ủy, chính quyền huyện đã kịp thời các văn bản  thực hiện công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo như;  (i) Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 7/10/2016 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (ii) Quy chế số 06-QC/HU, ngày 20/5/2019 về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân của Bí thư Huyện ủy. (iii) Công văn số 1505-CV/HU, ngày 16/8/2019 chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng và thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đảm bảo đồng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn. Gắn với việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

 - Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện, UBND cấp xã đảm bảo đồng bộ, thống nhất với việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy.

2. Việc ban hành các văn bản về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn

Huyện ủy, UBND huyện Yên Bình đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển hai thực hiện pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ năm 2020 đến 30/6 năm 2021 huyện đã chỉ đạo, ban hành 12 văn bản về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ huyện đến cơ sở.

          3. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã đã nhận thức rõ trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch; đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân, Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, Tư Pháp huyện định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân. Duy trì giao ban khối nội chính để tập chung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện.

- Hàng năm đều có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND cấp xã mở sổ theo dõi tiếp công dân; sổ theo dõi việc tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đa số đơn thư  đã được phân loại và chuyển đến các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết theo quy định.

- Chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra: Hàng tuần xây dựng báo cáo tiến độ giải quyết đơn thư, hàng tháng xây dựng báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn giải quyết đơn thư 02 lần/tháng.

          4. Công tác tiếp công dân

4.1. Việc xây dựng quy chế, bố trí địa điểm tiếp công dân, công bố thông tin về tiếp công dân

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 về việc thành lập Ban tiếp công dân huyện Yên Bình; Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 về Ban hành Quy định, tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân huyện Yên Bình; Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 về việc ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện.

- Bố trí trụ sở tiếp công dân của huyện, có đầy đủ các trang thiết bị như bàn ghế, máy vi tính và các điều kiện cơ sở vật chất liên quan, đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; Niêm yết đầy đủ lịch tiếp công dân của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; nội quy tiếp công dân, các quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định hiện hành tại nơi tiếp công dân. Căn cứ lịch tiếp công dân hàng tháng đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân 01 ngày/tháng (vào ngày 10 hàng tháng); Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân 02 ngày/tháng (vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng); Ban Tiếp công dân huyện tiếp công dân vào các ngày hành chính. Đối với những ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ hoặc có việc đột xuất, do dịch bệnh, Ban tiếp công dân huyện đã kịp thời có văn bản để thông báo về thay đổi thời gian tiếp công dân được niêm yết tại nơi tiếp công dân, thông báo trên cổng thông tin điện tử của huyện.

- Việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã được thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tiếp công dân định kỳ 1 lần/tuần, Bí thư Đảng ủy xã tiếp công dân 2 lần/ tháng.

4.2. Kết quả tiếp công dân

          - Trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021, Bí thư Huyện ủy tiếp tiếp định kỳ 18 buổi, tiếp 02 công dân; Chủ tịch UBND huyện tiếp định kỳ là 36 buổi, tiếp 12 công dân. Công chức chuyên môn tiếp thường xuyên là: 72 lượt, với 87 công dân.

          - Tiếp nhận 86 vụ việc (trong đó: có 50 vụ việc cũ; 36 vụ việc mới phát sinh).

- Số đoàn đông người 02 đoàn, với 15 công dân.

- Số vụ đã được giải quyết: 59 vụ việc.

          - Số vụ việc đang giải quyết: 02 vụ việc (đơn bà Trần Thu Phương, Nguyễn Thị Nguyệt) do vụ việc có nội dung phức tạp, có liên quan đến nhiều người, có 03 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 21 đơn trùng lắp nội dung.

          II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

          1. Ưu điểm

- Việc thực hiện Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Yên Bình quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện. Huyên ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu thành lập Ban Tiếp công dân; ban hành Quy chế tiếp công dân; Phân công lãnh đạo tiếp công dân theo quy định.

- Đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã chuẩn bị báo cáo, hồ sơ sổ sách tiếp công dân, hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và mời các thành phần tham gia cuộc giám sát đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm. Mặt trận Tổ quốc đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân. Phối hợp với các cấp chính quyền đã tăng cường mở rộng các cuộc đối thoại với nhân dân, những vấn đề khó, những bức xúc trong nhân dân được người đứng đầu chính quyền các cấp tổ chức đối thoại, trao đổi, giải đáp trực tiếp với người dân và có kết luận xử lý theo đúng quy định, hạn chế tối đa việc khiếu kiện vượt cấp, đông người, phức tạp, kéo dài. Đa số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân được giải quyết ngay từ cơ sở thông qua công tác hòa giải.

- Công tác lãnh đạo triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân đều được các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho nhân dân biết, qua đó đã tạo thêm sức mạnh, sự đồng thuận của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh,  góp phần chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

2. Tồn tại, hạn chế

- Tại thời điểm giám sát, một số xã chưa ban hành Nghị quyết chuyên đề hoặc văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tuy đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, hiệu quả có nơi chưa cao.

- Qua giám sát, tại các xã chưa bố trí được địa điểm tiếp công dân riêng (hiện nay công tác tiếp dân cơ bản được thực hiện tại bộ phận một cửa hoặc tại hội trường chung của xã). Việc phân loại và tham mưu xử lý đơn, việc phân tích, giải thích những thắc mắc cho công dân có nơi con lung túng.

- Đa số các xã sổ theo dõi tiếp công dân chưa thực hiện đầy đủ việc ghi chép sổ sách tiếp công dân của người đứng đầu (không có chữ ký xác nhận của lãnh đạo được phân công và cán bộ tiếp công dân sau khi kết thúc ngày tiếp công dân); chưa mở sổ theo dõi của Bí thư trong việc tiếp công dân, tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân.

- Việc phân loại nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vẫn còn trường hợp chưa chính xác, chưa lập danh mục hồ sơ theo quy định, nhất là đối với cấp xã.

- Công tác thanh tra trách nhiệm của cơ quan Thanh tra cấp huyện về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương đã được thực hiện nhưng chưa thường xuyên.

- Công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên ở cấp xã, thị trấn đã được duy trì nhưng chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư chưa cao. Một số vụ việc giải quyết còn chậm, một số đơn vị chưa tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Đối với cấp tỉnh

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để các ngành có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; cán bộ làm công tác tiếp công dân các cấp trên địa bàn tỉnh về nội dung các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Đề nghị Thanh tra tỉnh tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn về nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống cơ sở Dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

2. Đối với huyện Yên Bình

- Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Yên Bình tăng cường chỉ đạo tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; chỉ đạo các xã, thị trấn ban hành Nghị quyết chuyên đề thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và các quy định về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Quan tâm hơn nữa việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các cơ quan, đơn vị và cơ sở.

- Đề nghị UBND huyện Yên Bình tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chú trọng giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của Nhân dân trên cơ sở thấu tình, đạt lý với mục đích chấm dứt vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quan tâm bố trí địa điểm, phòng và các cơ sở vật chất liên quan đảm bảo thuận tiện cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.

- Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Yên Bình:

+ Chỉ đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Bình phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc mở sổ ghi chép và theo dõi việc tiếp công dân theo quy định; hướng dẫn phân loại đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn trình tự thủ tục lập hồ sơ, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tăng cường thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức có trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước; tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp; chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thấp, không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên.

+ Chỉ đạo Ban tiếp công dân cấp huyện phối hợp với các phòng ban chuyên môn cùng cấp lựa chọn vụ việc, chuẩn bị hồ sơ khiếu kiện kéo dài để tham mưu cho lãnh đạo UBND cấp huyện tổ chức tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân nhằm xem xét, giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp.

Việt Phương

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h