Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

12 chỉ tiêu trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023

27/02/2023 03:20:51 Xem cỡ chữ Google
Năm 2023 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024, chuẩn bị mọi điều kiện cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái khóa XVI, nhiệm kỳ 2024-2029; là năm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Thông báo số 218/TB-MTTW-BTT ngày 07/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đề ra Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 như sau:

Với Chủ đề của năm là Phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục triển khai sâu rộng các Cuộc vận động, các phong trào thi đua; triển khai đồng bộ nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” trên địa bàn  tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Mặt trận; nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp. Quyết tâm hoàn thành toàn diện công tác Mặt trận năm 2023, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Với Phương châm hành động: “Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả”. MTTQ tỉnh đề ra 12 chỉ tiêu cơ bản đó là: 

100% cán bộ, công chức chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ 90% trở lên đoàn viên, hội viên và Nhân dân được tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

MTTQ các cấp khai thác, sử dụng, phát huy ưu điểm của mạng xã hội để tập hợp, tuyên truyền công tác Mặt trận, quảng bá hình ảnh con người, quê hương Yên Bái. Phấn đấu 100% trang Fanpage của MTTQ các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn hoạt động hiệu quả; ít nhất 50% Ban công tác Mặt trận có hoạt động tuyên truyền trên Fanpage, Zalo hoặc Facebook cá nhân.

MTTQ tỉnh lựa chọn và xây dựng 02 mô hình “thôn, bản hạnh phúc”; Phấn đấu năm 2023 giảm 10-15% số trường hợp tảo hôn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (bản), tổ dân phố. Tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động các mô hình Tổ tự quản ở thôn (bản), tổ dân phố; tuyên dương Tổ trưởng tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2019-2022.

Có 95% thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; trên 90% thôn, tổ tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội. Phấn đấu 71% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 83% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá.

Tập trung các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân; phát động phong trào ”Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cấp tỉnh chủ trì vận động nguồn lực để xây dựng mới ít nhất 20 nhà đại đoàn kết tại các huyện, thị trong tỉnh. Mỗi huyện chủ trì vận động xây dựng ít nhất 03 nhà đại đoàn kết.

- Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 02 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế; mỗi huyện tối thiểu 01 mô hình.

Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ hộ thoát nghèo theo kế hoạch của tỉnh.

Tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo các cấp đạt từ 10 tỷ đồng trở lên; Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đạt từ 3 tỷ đồng trở lên.

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 100 xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 06 xã dự kiến công nhận nông thôn mới trong năm 2023. Trong đó, MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện tuyên truyền vận động tại 20 xã đã được công nhận nông thôn mới và 02 xã dự kiến hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2023.

MTTQ tỉnh tổ chức ít nhất 04 cuộc giám sát và 02 nội dung phản biện xã hội; mỗi huyện tổ chức tối thiểu 02 cuộc giám sát, 01 Hội nghị phản biện; mỗi xã tổ chức tối thiểu 01 cuộc giám sát./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h