Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Dư luận xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11/09/2020 10:14:52 Xem cỡ chữ Google
Qua nắm tình hình, đến nay 100% các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 được các cấp ủy từ cơ sở đến các huyện, thị xã, thành phố được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy,… Nhân sự bầu vào cấp ủy ở các cấp đều là những đồng chí có năng lực, bản lĩnh chính trị, có uy tín và sức khỏe tốt để đảm nhiệm các nhiệm vụ, trọng trách trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia trồng đường cây hoa ban tại xã Hạnh Sơn, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Về bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ trước, trong và sau đại hội; việc thực hiện chính sách cán bộ

Việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ trước và sau Đại hội các cấp ủy, tổ chức đảng xem xét kỹ lưỡng, sắp xếp theo năng lực, sở trường nên đội ngũ cán bộ, đảng viên được điều động, luân chuyển vị trí công tác mới luôn yên tâm, tin tưởng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, qua theo dõi chưa phát hiện những kiến nghị hay khiếu kiện giải quyết về chính sách cán bộ xảy ra ở các cấp.

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ cấp ủy cơ sở đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố đều nhận xét, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 một cách khách quan, trung thực,…qua đó nhằm rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ mới góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời đưa ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương,…nhằm đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Việc tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 được các địa phương quan tâm, chú trọng. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy đảng đã tích cực triển khai tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc về các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của địa phương trong nhiệm kỳ mới; nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công Đại hội cấp cơ sở gắn với tuyên truyền phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới, đưa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống… Các địa phương đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyền truyền như MTTQ huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu và Thành phố Yên Bái. 

Sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đến kết quả đại hội đảng bộ ở địa phương

Qua nắm tình hình tại cơ sở, địa phương, nhìn chung tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội đều đồng tình ủng hộ kết quả của Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn tin tưởng sự lựa chọn nhân sự vào nhiệm kỳ mới của các cấp ủy, kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ mới sẽ cống hiến tài năng, trí tuệ góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân các dân tộc tại địa phương.

Tình hình dư luận liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Về công tác chuẩn bị nhân sự ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ lãnh đạo của tỉnh; việc điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ; những dư luận liên quan đến cán bộ chủ chốt của tỉnh

Công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai việc luân chuyển, điều động, bố trí sắp xếp cán bộ được cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các cấp địa phương quan tâm, theo dõi. Tin tưởng những thành quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc lựa chọn những cán bộ tốt, đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để tham gia nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, đảm bảo các điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác chuẩn bị văn kiện, nhất là chuẩn bị Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (sự công phu, nghiêm túc, dân chủ, công khai trong quá trình xây dựng; sự đổi mới, sáng tạo vê tư duy, cách tiếp cận; quyết tâm chính trị và tính khả thi trong xác định mục tiêu, nhiệm vụ…).

Đối với văn kiện Đại hội và báo cáo chính trị trình Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đã được nghe và nghiên cứu, nhận định văn kiện Đại hội và báo cáo chính trị đã được xây dựng công phu, nghiêm túc, dân chủ, công khai, có sự đổi mới, sáng tạo về tư duy, cách tiếp cận; quyết tâm chính trị và tính khả thi trong việc xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã xây dựng trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua nắm tình hình tại cơ sở, nhiều cán bộ, đảng viên và đảng viên hưu trí bày tỏ niềm tin đối với các nội dung văn kiện phục vụ Đại hội lần thứ XIX của tỉnh, cụ thể: (i) Các nội dung văn kiện được triển khai kịp thời, thường xuyên để lấy ý kiến của các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc từ cơ sở cho đến cấp huyện, thị xã, thành phố….Sau mỗi lần tổng hợp ý kiến tham gia đều tiếp thu nghiêm túc và điều chỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. (ii) Tiểu ban nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã sáng tạo, chủ động trong việc tổ chức các buổi làm việc tập thể để trực tiếp tiếp thu, lấy ý kiến của các sở, ban, ngành,…trên các các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các ý kiến tham gia nội dung tham luận trình bày tại Đại hội XIX,…

Công tác thông tin, tuyên truyền hướng về đại hội và sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân

Công tác thông tin, tuyên truyền hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được triển khai, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh thông qua nhiều hình thức tuyên tryền phong phú tới địa phương, cơ sở như: thông qua các hoạt động phong trào thi đua yêu nước tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình; trên hệ thống loa phát thanh; các buổi họp tổ dân phố, xã, phường, thị trấn ở cơ sở, địa phương,…

Đề xuất, kiến nghị của nhân dân với tỉnh, với các cấp, các ngành trước thềm Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được những kết quả nhất định; các chủ trương, chính sách của tỉnh đã triển khai thực hiện bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn có một số băn khoăn về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025;  Một số giải pháp và kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Giải pháp phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, góp phần xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.  Giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân vùng chiến khu cách mạng,... Từ những vấn đề nêu trên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương đề xuất một số giải pháp như:

 Nghiên cứu xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái để phát huy thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm đến các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; duy trì và phát huy hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác; thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch các vùng sản xuất tập trung để tạo điều kiện cho việc liên kết, liên doanh sản xuất theo chuỗi giá trị.

Thực hiện sản xuất bền vững, quan tâm đến công tác bảo vệ rừng, có chính sách hợp lý để người dân vừa sống được từ rừng, vừa tích cực bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và phòng chống thiên tai; tích cực giúp người dân xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp; nghiên cứu áp dụng chính sách bảo hiểm đối với một số sản phẩm nông nghiệp để người dân yên tâm đầu tư sản xuất.

 Đẩy mạnh đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi kỹ năng sản xuất cho người dân, hướng đến nền sản xuất hàng hóa, sản xuất các sản phẩm chủ lực theo hướng bền vững, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường.

 Tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; làm tốt công tác bảo tồn và phát  huy các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Yên Bái.

 Coi trọng và làm tốt công tác bảo tồn di sản văn hoá của các dân tộc, khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể; áp dụng các biện pháp cần thiết của chính quyền các cấp để bảo vệ, ngăn chặn nguy cơ làm mai một, sai lệch hoặc thất truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Có chính sách tạo điều kiện bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc. Khuyến khích sưu tầm, biên soạn, dịch thuật, thống kê, phân loại và lưu giữ các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian…; khuyến khích việc duy trì những phong tục tập quán lành mạnh của các dân tộc; khôi phục và nâng cao các lễ hội truyền thống, bài trừ hủ tục có hại đến đời sống văn hóa của Nhân dân; chống các biểu hiện tiêu cực, thương mại hóa trong tổ chức và các hoạt động lễ hội.

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xã hội hoá trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật để có nhiều công trình, nhiều sản phẩm văn hoá đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng. Tôn vinh và có chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân nắm giữ và có công phổ biến nghệ thuật truyền thống, bí quyết nghề nghiệp có giá trị đặc biệt để truyền dạy cho thế hệ sau. Có chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn, phát triển văn hoá, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hoá và văn nghệ sĩ các dân tộc trong tỉnh; lồng ghép các chương trình đầu tư về văn hóa tới vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn như hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hoá để nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân.

 Khơi dậy sức sáng tạo chủ động của Nhân dân trong các hình thức sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa trong thời kỳ mới. Giữ gìn truyền thống văn hoá trong gia đình, trong thôn, bản, tổ dân phố tạo điều kiện cho quần chúng tiếp nhận thông tin về mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa. Tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc biết tự hào và trân trọng những giá trị bản sắc, phong tục tốt đẹp của mình, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong tình hình mới. Xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa trên cơ sở kết hợp những yếu tố truyền thống tốt đẹp. Tổ chức đa dạng các hình thức hoạt động văn hóa lành mạnh để thu hút Nhân dân tham gia./.

Ban Phong trào

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h