Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021

26/07/2021 03:04:42 Xem cỡ chữ Google
 Một trong số các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Chỉ số hạnh phúc của người dân. Đây được coi là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn mới. Trước hết, MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cụ thể hóa sát tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của MTTQ các cấp. Thông qua việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể hóa các hoạt động góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh phát động. Các chỉ tiêu chủ yếu

Căn cứ vào các mục tiêu cụ thể của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Phấn đấu 90% cán bộ trong hệ thống MTTQ các cấp, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên và Nhân dân được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đồng thời, tiếp cận các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là các chính sách của tỉnh mới ban hành như: Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 ban hành một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025… và các văn bản có liên quan; Xây dựng các mô hình điển hình góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc trên địa bàn. Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo MTTQ cấp huyện xây dựng ít nhất 03 mô hình tiêu biểu thật sự điển hình; 100% MTTQ cấp xã chỉ đạo xây dựng số mô hình tự quản tiêu biểu lên 35% trong tổng số mô hình của xã, phường, thị trấn. Góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân; Tiếp tục phối hợp tuyên truyền 90% cán bộ, Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân thực hiện đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Phấn đấu năm 2021 giảm 20% số cặp tảo hôn góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc.; MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thi văn minh”. Phấn đấu 68% thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 81% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá; 88% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo chỉ tiêu của tỉnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Có trên 95% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết; 90% khu dân cư tổ chức tốt cả phần Lễ và phần Hội; Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Tháng cao điểm vì người nghèo” và “Tết vì người nghèo” năm 2021, MTTQ các cấp hoàn thành 100% chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh tối thiểu 3 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” huyện, xã đạt 7 tỷ đồng; Nâng cao năng lực hoạt động đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp. Ủy ban MTTQ 9/9 huyện, thị; 173/173 xã, phường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận; 100% Trưởng Ban công tác Mặt trận được tập huấn.; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức điều tra xã hội học, đánh giá mức độ hài lòng của người dân Yên Bái về chất lượng môi trường sống năm 2021.

Nội dung, giải pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc tăng cường, gắn kết, ứng xử văn hóa trong mối quan hệ gia đình và gia đình với xã hội; Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền các phong trào, các cuộc vận động, gương điển hình trong công tác xây dựng gia đình lành mạnh, hạnh phúc, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Hướng dẫn, hỗ trợ duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động tổ tự quản, tổ tự quản tiêu biểu, thành lập mới các tổ tự quản, tổ hợp tác; Thực hiện các tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 75 xã đã được công nhận nông thôn mới (trong đó 19 xã do MTTQ tỉnh giúp đỡ) và 11 xã dự kiến nông thôn mới trong năm 2021(trong đó 4 xã do MTTQ chủ trì); Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả Đề án về công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn; Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; Chủ trì, phối hợp giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 với 12 nội dung giám sát về giám sát cách thức chọn mẫu, lập danh sách và kết quả điều tra chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Theo chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam)… Chủ trì phản biện xã hội 03 nội dung dự thảo về  (1) Quy định một số nội dung chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. (2) Dự án lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 của cấp huyện. (3) Đề án về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Trong đó, trọng tâm là các gương điển hình về: Xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, phòng chống tệ nạn xã hội, hòa giải viên giỏi... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức điều tra xã hội học, đánh giá mức độ hài lòng của người dân Yên Bái về chất lượng môi trường sống năm 2021; dự kiến tổ chức điều tra 9/9 huyện, thị , thành phố. Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn điều tra điểm từ 04- 05 xã, phường, thị trấn và từ 02- 3 cơ quan doanh nghiệp trở lên.

Nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân là một mục tiêu rất nhân văn và sâu sắc. Với tiềm năng, lợi thế và những cơ hội phía trước, với sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên  của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận nói riêng và của cả hệ thống chính trị của tỉnh, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, làm cho mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc lan tỏa và thấm sâu vào đời sống của mỗi các nhân, gia đình và toàn xã hội, tin tưởng  rằng tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thành mục tiêu nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc cho người dân trong tỉnh trong thời gian sớm nhất./.

 

Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h