Tin Hoạt động >> Phong trào

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiệnNghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

28/09/2021 03:28:34 Xem cỡ chữ Google
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo. Để thực hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ đã tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo và được thể hiện rõ nét trong việc phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng, qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Từ nhận thức nêu trên, sau khi Nghị quyết Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2020, Hôi nghị lần thứ năm, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của Trung ương được ban hành, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 02/8/2002 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. Để Nghị quyết đi vào đời sống, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát mục tiêu Nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “ Ngày Vì người nghèo” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hướng dẫn MTTQ các cấp chủ động tham mưu cho cấp Ủy cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 13-NQ/TW; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các hợp tác xã, xã viên và người lao động trong HTX. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng mô hình HTX kiểu mới.

Công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết được đặc biệt quan tâm, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên mà nòng cốt là Liên minh Hợp tác xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 13-NQ/TW, Luật hợp tác xã năm 2012, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị quyết số 06/2021/NQ/HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025... cho trên 4.500 lượt cán bộ xã, trưởng thôn bản, cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và các sáng lập viên, thành viên hợp tác xã tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức Hội thảo liên kết, Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về Hợp tác xã nắm bắt kịp thời nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết và các chính sách mới liên quan đến sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức của người dân tự nguyện tham gia kinh tế tập thể và phát huy vai trò làm chủ của các thành viên trong kinh tế tập thể, Hợp tác xã, năng lực quản trị kinh doanh cho cán bộ quản lý HTX, nâng cao tay nghề cho thành viên, người lao động.

Công tác giám sát việc tổ chức thực hiện ở cơ sở được trú trọng, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tổ chức trên 200 cuộc kiểm tra, giám sát; tham gia gần 100 đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, các sở, ngành liên quan liên quan đến việc thi hành Luật HTX, các văn bản quy định của pháp luật và các chính sách hỗ trợ đối với KTTT, Hợp tác xã. Tổ chức phản biện xã hội đối với một số dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo đề án chính sách hỗ trợ KTTT, HTX của UBND tỉnh; tổ chức tham gia đóng góp ý kiến bằng hình thức gửi văn bản lấy ý kiến tham gia đối với trên 70 dự thảo các chương trình, nghị quyết, đề án của Trung ương và của tỉnh. Qua giám sát, phản biện đã đề xuất, kiến nghị với Trung ương, tỉnh, các cơ quan liên quan điều chỉnh, bổ sung chính sách  hỗ trợ có liên quan đến KTTT, Hợp tác xã. Đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, việc nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể được tập trung thực hiện có hiệu quả. MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân duy trì và phát triển nghề thủ công truyền thống như: Sản xuất tranh bằng đá quý, dệt thổ cẩm, đan rọ tôm, làm miến... Thành lập tổ cung ứng dịch vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ làm hàng thủ công... Tiêu biểu như: mô hình tổ thêu thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Mông xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải từ 20 thành viên nay đã có 35 thành viên, thu nhập bình quân 3 triệu đồng/thành viên/tháng...

Giai đoạn 2002 - 2021, nhiều mô hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã đã góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 130/150 xã đã hoàn thành tiêu chí số 13 (xã có HTX hoạt động hiệu quả) đạt 86,7% số xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 75 xã, chiếm 50% số xã. Các tổ hợp tác ngày càng thể hiện rõ vai trò tập hợp, tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận lao động, góp phần hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các thành viên; nhiều tổ đã liên doanh liên kết lại và hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, cùng nhau xây dựng quy chế, tổ chức và hoạt động; cùng giúp nhau về vốn và tổ chức tiêu thụ sản phẩm; tăng thêm vị thế của kinh tế hộ nông dân, phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đồng thời là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương với nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, toàn tỉnh có 590 HTX. Nhiều mô hình HTX kiểu mới được hình thành, hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực hơn cho thành viên và người dân trên địa bàn, các HTX đã tạo được sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, khoảng trên 60% tổng số HTX hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên, đã có trên 70% số sản phẩm của các HTX được xếp hạng OCOP 3 sao đến 4 sao (tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh là 83 sản phẩm).

Nhằm phát huy mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện Chương trình hành động số 144-CT/TU, 190-CT/TU, 18-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong các năm 2019, 2020 và 2021. Theo đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh đã phối hợp, vận động thành lập 1.466 tổ hợp tác; 109 hợp tác xã; 48 doanh nghiệp do Thanh niên và Hội phụ nữ làm chủ, hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân, huy động được nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tiêu biểu là Tổ hợp hợp tác kinh doanh thức ăn chăn nuôi Thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái, có tổng vốn đầu tư 6 tỷ đồng, tạo việc làm cho 9 lao động, doanh thu 01 tỷ đồng/năm; Mô hình tổ hợp tác Chăn nuôi gà trang trại thôn Khe Rộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên tạo việc làm cho 04 lao động, doanh thu 600 triệu đồng/năm..., góp phần nâng số Tổ hợp tác toàn tỉnh hiện nay đạt gần 6.000 tổ hợp tác. Hoạt động của tổ hợp tác chủ yếu hướng vào mục đích giúp đỡ tương trợ nhau, cùng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về giống mới, kỹ thuật mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; cung cấp thông tin, tiêu thụ sản phẩm.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, thời gian tới, MTTQ các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, Tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp trong việc phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 06/2021/NQ/HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Khuyến khích đoàn viên, hội viên đi đầu tham gia xây dựng các mô hình điểm về KTTT, như : HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là khu vực nông thôn.

Thứ hai, Tập trung tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã năm 2012, bản chất mô hình HTX kiểu mới, hiểu rõ các giá trị và 7 nguyên tắc HTX, sự khác nhau giữa HTX kiểu cũ và kiểu mới; vai trò và lợi ích của tổ chức HTX trong phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội đất nước nói chung; tuyên truyền vị trí, vai trò của KTTT, HTX đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt đối với nông nghiệp, nông dân.

Thứ ba, Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Đề án “Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới” qua đó tích cực vận động người dân tham gia hợp tác xã; tham gia tư vấn, hỗ trợ, thành lập mới hợp tác xã và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.

Thứ tư, Tiếp tục phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các cơ quan chức năng trên địa bàn tuyên truyền vận động và củng cố lại hoạt động của các HTX trên địa bàn theo đúng bản chất và các quy định của Luật HTX năm 2012, giải thể các HTX hoạt động kém hiệu quả, hoạt động mang tính hình thức; Các HTX chủ động phát huy nội lực, huy động các nguồn lực để phát triển thêm ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn hoạt động, thu hút vận động người dân tham gia phong trào HTX.

Thứ năm, Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, hội nghề nghiệp trong việc giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và triển khai thực hiện Nghị quyết 13 NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái và Luật hợp tác xã năm 2012.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mịnh ” là yếu tố quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.

 

Kim Tuyến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h