Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận với việc tham gia gia xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

04/11/2021 09:32:55 Xem cỡ chữ Google
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng xác định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, tiếp tục xây dựng nền hành chính nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân là quyết tâm chính trị đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định.

Chính vì thế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được giao trọng trách là chủ thể hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử, đồng thời tham gia phụ trách và giám sát quá trình bầu cử, thể hiện sự dân chủ của quá trình nhân dân lựa chọn bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương. Qua các kỳ bầu cử từ năm 1991 đến nay hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực tham gia ý kiến vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo bầu cử; xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đảm bảo dân chủ, đúng luật.Tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa các ứng cử viên với cử tri đúng quy định. Phối hợp với HĐND, UBND tổ chức thành công các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 98 - 99,98%. Đại biểu trúng cử đều là người có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt...... Đồng thời phối hợp với Toà án nhân dân trong việc lựa chọn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đưa ra giới thiệu để Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu làm Hội thẩm nhân dân.

Năm 2009 - 2010, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 180 xã, phường, thị trấn đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu. Kết quả: Có 720 người được lấy phiếu tín nhiệm, trong đó có 696 người đạt tín nhiệm từ 50% trở lên, 20 người tín nhiệm dưới 50%. Năm 2013, thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với Hội đồng nhân dân 3 cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 766 người, kết quả có 710 người đạt trên 50% tín nhiệm cao, 35 người đạt trên 50% tín nhiệm, 21 người trên 50% tín nhiệm thấp. Qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, đã giúp cấp uỷ, chính quyền đánh giá sát hơn năng lực và mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện nay, ngăn chặn và khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận được quy hoạch, cơ bản đã đảm bảo các tiêu chí về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ năng lực, uy tín đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Ủy ban MTTQ các cấp được mở rộng, tăng cường về số lượng, tỷ lệ Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn tham gia cấp uỷ đạt 100%, Ủy ban MTTQ các cấp đã quy tụ, tập hợp đông đủ các tổ chức thành viên, các vị tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo là cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

          Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên được kiện toàn, hiệp thương cử thay thế, bổ sung Ủy viên Ủy ban theo đúng quy định; mở rộng và tập hợp được những người tiêu biểu đại diện trong các giai tầng xã hội, nhất là cá nhân tiêu biểu, già làng, người có uy tín, cốt cán tôn giáo, tăng số lượng người ngoài Đảng, trong các lĩnh vực và thành phần kinh tế, thể hiện được tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực. Các vị Uỷ viên Uỷ ban đã dần phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. 

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên được quan tâm. Cơ cấu, thành phần, số lượng, đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu, tính thiết thực, quy tụ các nhân sỹ, trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, chuyên gia, doanh nhân tham gia thể hiện hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đội ngũ cộng tác viên được mở rộng giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm.

Bộ máy chuyên trách của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được xây dựng theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các địa phương phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ hoặc cấp ủy viên giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Trong nhiệm kỳ XIV, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kết nạp 2 thành viên mới, bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ủy viên thường trực và các chức danh chủ chốt của MTTQ Việt Nam tỉnh; kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ cấp dưới đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII được triển khai thực hiện tích cực. MTTQ phối hợp với các ban đảng tỉnh xây dựng, hoàn thiện trình Tỉnh ủy ban hành Đề án sắp xếp, giảm đầu mối bên trong MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, Theo đó cơ quan MTTQ tỉnh còn 2 ban và Văn phòng (Giảm 2 ban chuyên môn).Đối với cấp huyện thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đối với 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung và chuyên biệt theo hướng dẫn của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo liên thông, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đến nay đã có 9/9 đơn vị Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Các chức danh trong Ban Thường trực được thường xuyên bổ sung khi có thay đổi theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn của MTTQ cấp trên; đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định rõ quy mô về tổ chức, nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bước sắp xếp và bố trí cán bộ phù hợp. Đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp ngày càng được trẻ hóa và chuẩn hóa về trình độ, có năng lực, nhiệt tình và động cơ phấn đấu tốt; nhiều cán bộ Mặt trận được cấp ủy điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ các chức vụ cao hơn trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đồng thời cũng có cán bộ chủ chốt các cơ quan Đảng, chính quyền được điều động, luân chuyển sang làm công tác Mặt trận. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên thực hiện chế độ giao ban, hội thảo, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề tài khoa học, tổ chức các hội thi cán bộ công tác Mặt trận giỏi… Hoạt động của các Hội đồng tư vấn tiếp tục được tăng cường, mở rộng lực lượng cán bộ không chuyên trách, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên từng bước phát huy hiệu quả tư vấn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và góp ý đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, góp phần đổi mới  việc tham gia gia xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phương thức hoạt động cho phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước./.

                                                      

Phí Yến

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h