Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư của Mặt trận Tổ quốc các cấp

06/11/2019 09:06:28 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chỉ thị 32/CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đưa các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, các chương trình kinh tế văn hóa, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội.

Lễ ra mắt tổ tự quản về ANTT tại khu dân cư

Từ những thực tế trên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ký Quy chế phối hợp với HĐND-UBND-UBMTTQ và là thành viên của Hội đồng tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện, tỉnh.Đồng thời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của MTTQ và các tổ chức thành viên. Chính vì thế trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai Chỉ thị 32/CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng Kế hoạch số 48/KH- MTTQ- BTT ngày 10/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc xây dựng mô hình điểm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư triển khai tới các huyện, thị, thành phố, các tổ chức thành viên.

Để công  tác tuyên truyền đạt hiệu quả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã ký Quy chế phối hợp với ngành tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ  sở và chuẩn tiếp cận pháp luật  nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, hàng năm Ủy ban MTTQ - các tổ chức chính trị xã hội triển khai Kế hoạch học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2019 học theo chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đưa các nội dung vào sinh hoạt Chi bộ và tổ chức cho Đảng viên ký cam kết nội dung tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp với Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia tổ chức tập huấn cho cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, như Bộ luật hình sự, Luật dân sự, Luật đất đai sửa đổi năm 2013; Bộ luật lao động; Luật giáo dục, Luật bảo vệ Môi trường; Luật Giao thông đường bộ; Luật Hôn nhân và Gia đình; Pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn; Luật khiếu nại tố cáo; Hiến pháp sửa đổi năm 2013 cho các thành phần bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, bản, trưởng ban công tác Mặt trận và người uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao vv… Đặc biệt triển khai tập huấn - Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, vận động toàn dân phòng chống tội phạm, ma tuý, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn dân cư, tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc tìm hiểu và nắm bắt pháp luật. Thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với công tác hoà giải ở cơ sở, gắn với nội dung cuộc vận động“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”nay là cuộc vận độngToàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ; phong trào toàn dân phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ; Công tác cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư…vv

Từ năm 2003-2019 MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp với ngành tư pháp tổ chức tuyên truyền 2.169 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 151.830 người, phối hợp hội Luật gia tư vấn pháp luật cho trên 1800 người gắn với tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật; phối hợp hoà giải thành công 5688 vụ mâu thuẫn góp phần giải quyết mâu thuẫn ngay tại cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn; ”. Phối hợp với Sở Công thương tỉnh Yên Bái đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia 07 hội chợ trong nước; tổ chức 15 Hội chợ trong tỉnh; 03 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi ; Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả để nhân rộng ; Phối hợp với MTTQ các huyện, thị, thành phố tuyên truyền và phát 33.000 tờ rơi tuyên truyền vận động đồng bào không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ 3 trên địa bàn các huyện, thị, thành phố; phối hợp tuyên truyền trong các buổi  hoạt động văn hóa thể thao tại các khu dân cư, các buổi họp tổ, thôn bản; phối hợp với các cộng tác viên, người uy tín tiêu biểu các già làng, trưởng dòng họ trong các dân tộc thiểu số, tổ chức 61 lớp tập huấn tuyên truyền kiến thức phòng chống ma tuý, mại dâm, Dân số KHHGĐ và các tệ nạn xã hội cho 4432 lượt cán bộ hội viên; MTTQ các cấp có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; nhất là công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới cả về nội dung, hình thức theo hướng rõ nội dung, đối tượng, địa chỉ; đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung của chương trình phối hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như: tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện an sinh xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa,... gắn phát huy vai trò của người có uy tín tại khu dân cư; các chức sắc tôn giáo; trưởng các dòng họ; hệ thống truyền thanh cơ sở; gương tập thể, cá nhân điển hình; phối hợp với Báo, Đài phát thanh truyền hình hàng tuần, tháng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp pháp luật trên sóng truyền hình, đồng thời dịch bằng tiếng dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

 Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp với ngành chức năng thường xuyên duy trì và nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ môi trường  tại xã Khao Mang, xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải; xã Đông Cuông; xã Mậu Đông; xã An Thịnh  huyện Văn Yên, xã Kiên thành huyện Trấn Yên ; cho các thành phần bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, bản, Trưởng ban công tác Mặt trận và một số hộ gia đình tiêu biểu ở xã, phường, thị trấn vv; phối hợp Sở Tài nguyên môi trường triển khai có hiệu quả mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại thôn Bến Đền huyện Văn Yên; Đến nay đã tổ chức nhân rộng 40 điểm chỉ đạo của tỉnh tại 9/9 huyện thị thành phố và nhân rộng trên 400 mô hình trong toàn tỉnh, phát miễn phí 11000 cuốn tài liệu pháp luật, phối hợp phát 50.000 tờ rơi, tờ gấp. Ngoài ra còn phối hợp vận động nhân dân nêu cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy truyền thống văn hoá, phong tục tập quán, thực hiện tốt các quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư. Đồng thời tổ chức cho 129.842 hộ gia đình ký cam kết thực hiện an ninh trật tự, gia đình không có người vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội, đồng thời vận động nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an và chính quyền được 22.653 nguồn tin tố giác tội phạm cảm hoá giáo dục 5545 người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Phối hợp cuộc thi tìm hiểu pháp luật, Hội thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, Hội thi hoà giải viên giỏi được tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh. Đồng thời thường xuyên củng cố duy trì hoạt động các câu lạc bộ, các nhóm nòng cốt ở các địa phương để vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể và địa phương về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đầy đủ, chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này. Công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế; sự phối hợp giữa các đơn vị có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Việc phổ biến pháp luật còn mang tính hình thức, phong trào, đơn điệu, thiếu trọng tâm, trọng điểm và đi vào những nội dung, vấn đề thiết yếu, chưa sát thực tiễn cơ sở mà người dân cần và quan tâm; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú thu hút sự tập trung của người dân. Việc đánh giá, xác định hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn mang tính chung chung; việc huy động nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được tiến hành một cách đồng bộ và rộng khắp. Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hầu hết là kiêm nhiệm chưa giành nhiều thời gian cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc thực hiện pháp luật của một số cán bộ và nhân dân chưa đầy đủ, nghiêm minh và triệt để, một số ít người dân có biểu hiện coi thường pháp luật.

Việc khai thác Tủ sách pháp luật một số nơi hiệu quả không cao; Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền còn ít, chưa được bổ sung kịp thời.Việc xây dựng tổ chức hoạt động của “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ”, “Tổ tự quản” ở các khu dân cư có nơi còn mang tính hình thức, hoạt động không thường xuyên; không có kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các “Nhóm nòng cốt”, các “Câu lạc bộ”, “Tổ tự quản”.

 Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành hành pháp luật trong thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ đó là: Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn MTTQ, phối hợp chính quyền triển khai thực hiện Kết luận số 04- KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng, thành lập nhóm nòng cốt câu lạc bộ pháp luật, để phổ biến tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật ngay tại khu dân cư, vùng dân tộc thiểu số; Lồng ghép các nội dung về phổ biến giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật với các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường… các gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật gắn với việc thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư. Đồng thời đa dạng hoá nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các cuộc sinh hoạt dân chủ tại thôn, bản, các đoàn thể nhân dân, các hoạt động quân dân kết hợp, các lễ hội, hoạt động văn hoá dân gian của các dân tộc, lễ tết…. Trên cơ sở đó chủ động bám sát đặc điểm tâm lý, văn hoá dân tộc, phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật. Phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ các cấp về các nội dung liên quan thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) có như vậy thì hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mới mang lại kết quả./.

                                                         

Phí Yến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h